Pietrzak, Michał Bernard, and Justyna Wilk. 2014. “METROPOLITAN AREAS IN CENTRAL POLAND AND THEIR IMPACT ON MIGRATION FLOWS”. Ekonomia I Prawo. Economics and Law 13 (4):545-58. https://doi.org/10.12775/EiP.2014.039.