Topolewski, Łukasz, and Kamila Topolewska. 2023. “Standard of Living in European Union Countries”. Ekonomia I Prawo. Economics and Law 22 (2):369-83. https://doi.org/10.12775/EiP.2023.021.