Grzega, Urszula. 2021. “Sustainable Consumption in Macroeconomic Approach in Poland”. Ekonomia I Prawo. Economics and Law 20 (3):529-41. https://doi.org/10.12775/EiP.2021.032.