Gorączkowska, Jadwiga, and Marek Tomaszewski. 2019. “Support of Innovation Activity in Small and Medium-Sized Enterprises in the Greater Poland Voivodeship”. Ekonomia I Prawo. Economics and Law 18 (2):183-95. https://doi.org/10.12775/EiP.2019.014.