Tendera-Właszczuk, Helena. 2018. “Study on the Brexit’s Background and Causes”. Ekonomia I Prawo. Economics and Law 17 (3):307-17. https://doi.org/10.12775/EiP.2018.022.