Pietrzak, M. B., & Wilk, J. (2014). METROPOLITAN AREAS IN CENTRAL POLAND AND THEIR IMPACT ON MIGRATION FLOWS. Ekonomia I Prawo. Economics and Law, 13(4), 545–558. https://doi.org/10.12775/EiP.2014.039