Topolewski, Łukasz, & Topolewska, K. (2023). Standard of living in European Union countries. Ekonomia I Prawo. Economics and Law, 22(2), 369–383. https://doi.org/10.12775/EiP.2023.021