Gorączkowska, J., & Tomaszewski, M. (2019). Support of innovation activity in small and medium-sized enterprises in the Greater Poland Voivodeship. Ekonomia I Prawo. Economics and Law, 18(2), 183–195. https://doi.org/10.12775/EiP.2019.014