(1)
Pietrzak, M. B.; Wilk, J. METROPOLITAN AREAS IN CENTRAL POLAND AND THEIR IMPACT ON MIGRATION FLOWS. E&P 2014, 13, 545-558.