(1)
Topolewski, Ɓukasz; Topolewska, K. Standard of Living in European Union Countries. E&P 2023, 22, 369-383.