[1]
Moszyński, M. 2009. The quality of information on the financial market in the context of the financial crisis. Ekonomia i Prawo. Economics and Law. 5, 1 (Dec. 2009), 43–58. DOI:https://doi.org/10.12775/EiP.2009.003.