[1]
Topolewski, Łukasz and Topolewska, K. 2023. Standard of living in European Union countries. Ekonomia i Prawo. Economics and Law. 22, 2 (Jun. 2023), 369–383. DOI:https://doi.org/10.12775/EiP.2023.021.