[1]
Gorączkowska, J. and Tomaszewski, M. 2019. Support of innovation activity in small and medium-sized enterprises in the Greater Poland Voivodeship. Ekonomia i Prawo. Economics and Law. 18, 2 (Jun. 2019), 183–195. DOI:https://doi.org/10.12775/EiP.2019.014.