(1)
Hanoshenko, O.; Stepova, O.; Chukhlib, Y.; Kostiantyn, L.; Yanovych, Y.; Bilotserkivsk, N. Environmentally Friendly Disposal of Used Automotive Oil Filters: Legislative Aspects and Technology. EQ 2021, 32, 1-24.