Block, W., & Seaman, M. (2019). Fahrenheit 451 and the Education System. Dialogi Polityczne, (27), 55–62. https://doi.org/10.12775/DP.2019.010