Kuśmirek, A. (2021) „Prorok Salomon i jego proroctwa w Targumie Koheleta”, Biblica et Patristica Thoruniensia, 14(4), s. 383–399. doi: 10.12775/BPTh.2021.020.