Kuśmirek, A. (2021). Prorok Salomon i jego proroctwa w Targumie Koheleta. Biblica Et Patristica Thoruniensia, 14(4), 383–399. https://doi.org/10.12775/BPTh.2021.020