(1)
KuĊ›mirek, A. Prorok Salomon I Jego Proroctwa W Targumie Koheleta. BPTh 2021, 14, 383-399.