(1)
Wojciechowski, M. Ethics in the Revelation of John. BPTh 2018, 12, 25-41.