[1]
Nannini, A. i Trepczyński, M. 2022. “In principio”: The Metaphysical Exegesis of John 1:1 by Albert the Great, Bonaventure and Thomas Aquinas. Biblica et Patristica Thoruniensia. 15, 2 (sie. 2022), 41–54. DOI:https://doi.org/10.12775/BPTh.2022.009.