[1]
Kuśmirek, A. 2021. Prorok Salomon i jego proroctwa w Targumie Koheleta. Biblica et Patristica Thoruniensia. 14, 4 (grudz. 2021), 383–399. DOI:https://doi.org/10.12775/BPTh.2021.020.