Pluta-Saladra, E. (2021). Stan i perspektywy badań nad średniowiecznymi żeńskimi klasztorami w Małopolsce. Biuletyn Polskiej Misji Historycznej, (16), 35–60. https://doi.org/10.12775/BPMH.2021.002