Koszarek-Cyra, A. (2019). READINESS OF SMEs TO IMPLEMENT ECO-INNOVATION. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 46(1), 39–48. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2019.004