[1]
Koszarek-Cyra, A. 2019. READINESS OF SMEs TO IMPLEMENT ECO-INNOVATION. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie. 46, 1 (grudz. 2019), 39–48. DOI:https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2019.004.