1.
TRZECIECKI, Maciej. Późnośredniowieczne piece produkcyjne z grodziska Piotrówka w Radomiu – możliwości interpretacji. Archaeologia Historica Polona [online]. 30 wrzesień 2018, T. 25, s. 59–78. [udostępniono 4.12.2022]. DOI 10.12775/AHP.2017.003.