1.
PANER, Henryk. Rozwój przestrzenny wczesnośredniowiecznego Gdańska w świetle źródeł archeologicznych. Archaeologia Historica Polona [online]. 29 czerwiec 2016, T. 23, s. 139–162. [udostępniono 2.4.2023]. DOI 10.12775/AHP.2015.006.