Trzeciecki, M. „Późnośredniowieczne Piece Produkcyjne Z Grodziska Piotrówka W Radomiu – możliwości Interpretacji”. Archaeologia Historica Polona, t. 25, wrzesień 2018, s. 59-78, doi:10.12775/AHP.2017.003.