(1)
Trzeciecki, M. Późnośredniowieczne Piece Produkcyjne Z Grodziska Piotrówka W Radomiu – możliwości Interpretacji. AHP 2018, 25, 59-78.