(1)
Paner, H. Rozwój Przestrzenny wczesnośredniowiecznego Gdańska W świetle źródeł Archeologicznych. AHP 2016, 23, 139-162.