Jan Łukasiewicz jako nauczyciel, mentor i inspirator twórczej aktywności Mieczysława Wallisa

Joanna Dorota Zegzuła-Nowak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2018.019

Abstrakt


W Połączonych Bibliotekach Wydziału Filozofii i Socjologii UW, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego znajdują się materiały archiwalne Mieczysława Wallisa. Wśród nich znajdują się teczki poświęcone jego nauczycielowi akademickiemu, Janowi Łukasiewiczowi. Zawierają one bogaty materiał historyczny, dotąd niepublikowany i nieznany szerszemu gronu. Stanowi on cenne źródło wiedzy z zakresu historii filozofii polskiej XX wieku. Wspomnienia te dostarczają wiele unikatowych informacji zarówno o ich wzajemnej relacji, jak też o osobowości, wyglądzie zewnętrznym i koncepcjach naukowych Łukasiewicza oraz jego wpływie na intelektualną ewolucję Wallisa.


Słowa kluczowe


Mieczysław Wallis; Jan Łukasiewicz; intellectual inspiration; neokantyzm; epistemologia; historia filozofii polskiej XX wieku

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Białostocki J., Wspomnienie pośmiertne. Mieczysław Wallis 1895–1975 (Przemówienie wygłoszone nad grobem w dniu 30 października 1975 r.), [w:] M. Wallis, Sztuki i znaki. Pisma semiotyczne, PIW, Warszawa 1983.

Gadacz T., Historia filozofii XX wieku. Nurty, t. 2, Wyd. Znak, Kraków 2009.

Intymny portret uczonych. Korespondencja Marii i Stanisława Ossowskich, wybór, oprac. i wprow. E. Neyman, Wyd. Sic!, Warszawa 2002.

Jadacki J., Surma P., Posłowie. Jan Łukasiewicz ‒ osoba i dzieło, [w:] J. Łukasiewicz, Pamiętnik, Wyd. Semper, Warszawa 2013.

Jadczak R., Rola Kazimierza Twardowskiego w stworzeniu analitycznej szkoły filozoficznej w Polsce, „Przegląd Filozoficzny” 1988, nr 11–12.

Jadczak R., Seminarium filozoficzne Kazimierza Twardowskiego, „Edukacja Filozoficzna” 1989, vol. 9.

Łukasiewicz J., Kant i filozofia nowożytna, „Wiadomości Literackie” 1924, nr 19.

Łukasiewicz J., O metodę w filozofii, „Przegląd Filozoficzny”, R. 31, 1928, nr 1–2.

Nowakowska W., Sylwetki łódzkich uczonych. Profesor Mieczysław Wallis, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, zeszyt 59, Łódź 2001.

Pelc J., Wspomnienia pozgonne o Mieczysławie Wallisie i Tadeuszu Wójciku, „Studia Semiotyczne” 1977, nr 7.

Pękala T., Estetyka otwarta Mieczysława Wallisa, Wyd. Instytut Kultury, Warszawa 1997.

Pękala T. Mieczysław Wallis, (1895–1975), ,,Rocznik Historii Sztuki”, PAN, Warszawska Drukarnia Naukowa, Warszawa 2011, t. XXXVI.

Pękala T., Świat jako przedmiot estetyczny. Wprowadzenie, [w:] M. Wallis, Wybór pism estetycznych, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2004.

Pękala T., The Aesthetics of Mieczysław Wallis, [w:] 20th Century Aesthestics in Poland Masters and Their Followers, edited by K.Wilkoszewska, The Library of Art. and Philosophy “Sztuka i Filozofia”, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2013.

Pręgowski P., Erdmann E., Jakubanis H., Kopacz J., Wiegner A., Bornstein B., Rubczyński W., Elzenberg H., Białobrzeski Cz., Dyskusja, „Przegląd Filozoficzny”, R. 31, 1928, nr 1–2.

Rosner K., Poglądy estetyczne Mieczysława Wallisa. Badania estetyczne a inne dziedziny jego działalności naukowej i krytycznej, [w:] S. Krzemień-Ojak, W. Kalinowski (red.), Studia z dziejów estetyki polskiej 1918–1939, PWN, Warszawa 1975.

Skoczyński J., Woleński J., Historia filozofii polskiej, Wyd. WAM, Kraków 2010.

Twardowski T., Granice puryzmu, [w:] tenże, Rozprawy i artykuły filozoficzne, Wyd. Księgarnia Książnica-Atlas, Lwów 1927.

Wallis, Obrona humanistyki w metodologii współczesnej, „Przegląd Filozoficzny”, R. 25, 1922, z. 1.

Wallis M., Przeżycie i wartość: pisma z estetyki nauki o sztuce 1931–1949, Wyd. Literackie, Kraków 1968.

Zegzuła-Nowak J., Mieczysław Wallis i Henryk Elzenberg w estetyce polskiej XX wieku, „Edukacja Filozoficzna”, vol. 55, 2013.

Zegzuła-Nowak J., Postulat jasności w polemikach metafilozoficznych Kazimierza Twardowskiego, „Analiza i Egzystencja” 2011, nr 16.

Archiwalia

Materiały Archiwalne M. Wallisa, Archiwum Połączonych Bibliotek Wydziału Filozofii i Socjologii UW, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, teczki: Rps 8, Rps, 10, T. I, VI, IX.
p-ISSN 2083-1978
e-ISSN 2391-775X

Partnerzy platformy czasopism