Obserwacja rzeczywistości a tworzenie teorii w myśli Panajotisa Kondylisa

Falk Horst, Konstantin Verykios, Lech Zieliński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2015.032

Abstrakt


Autorzy artykułu w pierwszej części przedstawili krótki zarys recepcji myśli Panajotisa Kondylisa w Polsce, która dopiero w ostatnich latach zaczyna kiełkować. Następnie zarysowano główne wątki twórczości tego greckiego filozofa, związanego ściśle zarówno z Grecją (Ateny) jak i Niemcami (Heidelberg). W ostatniej części omówiona została kondylisowską koncepcja tworzenia teorii, wyłożona przez tego filozofa w jego dziele Theorie des Krieges. Clausewitz – Marx – Engels – Lenin, wydanym w Stuttgarcie w 1998 roku. Choć u podstaw jego rozważań jest teoria wojny Carla von Clausewitza, w którym Kondylis upatrywał bratnią duszę, to jednak sam wywód ma uniwersalne zastosowanie i dotyczyć może istoty tworzenia każdej teorii. Prezentowany artykuł  ma pomóc polskiemu czytelnikowi w zrozumieniu myśli Kondylisa i ułatwić tym samym recepcję przekładów jego tekstów, pojawiających się na łamach Studiów z Historii Filozofii.

Słowa kluczowe


Panagjotis Kondylis, teoria wojny, teoria tworzenia, sceptycyzm, relatywizm wartości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Flügel-Martinsen O., Apokiktischer Dezisionismus? Kondylis‘ Machtdenken, „Deutsche Zeitschrift für Philosophie“, 2013, 3, Berlin, s. 365–385.

Gabiś T., Panajotis Kondylis, „Nowe Państwo” 3/2006.

Kleist von H., Von der Überlegung [Eine Paradoxe], [w:] Werke und Briefe in vier Bänden, t. 3, Frankfurt/Main, 1986, s. 471–472.

Kondylis P., Die Entstehung der Dialektik. Eine Analyse der geistigen Entwicklung von Hölderlin, Schelling und Hegel bis 1802, Stuttgart 1979.

Kondylis P., Die Aufklärung im Rahmen des neuzeitlichen Rationalismus, Stuttgart 1981, Hamburg 2002.

Kondylis P., Macht und Entscheidung. Die Herausbildung der Weltbilder und die Wertfrage, Stuttgart 1984.

Kondylis P., Konservativismus. Geschichtlicher Gehalt und Untergang, Stuttgart 1986. Kondylis P., Theorie des Krieges. Clausewitz – Marx – Engels – Lenin, Stuttgart 1988.

Kondylis P., Die neuzeitliche Metaphysikkritik, Stuttgart 1990.

Kondylis P., Der Niedergang der bürgerlichen Denk- und Lebensform. Die liberale Moderne und die massendemokratische Postmoderne, Weinheim 1991.

Kondylis P., Planetarische Politik nach dem Kalten Krieg, Berlin 1996.

Kondylis P., Montesquieu und der Geist der Gesetze, Berlin 1996.

Kondylis P., Das Politische und der Mensch. Grundzüge der Sozialontologie, t. 1: Soziale Beziehung, Verstehen, Rationalität, Berlin 1999.

Kondylis P., Das Politische im 20. Jahrhundert. Von den Utopien zur Globalisierung, Heidelberg 2001.

Kondylis P., Machtfragen, Darmstadt 2006. (reprint „Macht und Entscheidung“ i „Wissenschaft, Macht und Entscheidung“).

Kondylis P., Machiavelli, Berlin 2007.

Koselleck R., Kondylis’ Beiträge zu den „geschichtlichen Grundbegriffen“, [w:] Falk Horst (red.) Panajotis Kondylis. Aufklärer ohne Mission. Aufsätze und Essazs, Berlin 2007, s. 1–14.

Terpstra M., Interview: Skeptische Wahrheitssuche gegen normative Entscheidung, [w:] Panajotis Kondylis, Machtfragen. Ausgewählte Beiträge zur Politik und Gesellschaft mit einer Einleitung von Volker Gerhardt, Darmstadt 2006, s. 157–171.

Wrazas I., Nihilizm i teoria. Panajotisa Kondylisa dyskryptywna teoria decyzji, „Nowa Krytyka”, 18/2005.
p-ISSN 2083-1978
e-ISSN 2391-775X

Partnerzy platformy czasopism