Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Głównym celem czasopisma jest prezentacja badań naukowych w zakresie historii filozofii. W dziale ROZPRAWY publikujemy teksty współczesnych badaczy filozofii, autorów polskich oraz zagranicznych.

Wśród naszych autorów znajdują się historycy filozofii z Niemiec, Rosji, Słowacji, Ukrainy, Estonii, Wielkiej Brytanii, Węgier i innych. Część tekstów autorów zagranicznych publikujemy (na ich życzenie) w przekładzie na język polski. W ten sposób wiele  istotnych osiągnięć światowej historii filozofii może dotrzeć do znacznie szerszej grupy polskich czytelników.

W „Studiach z Historii Filozofii” publikowali miedzy innymi: Bernd Ludwig, Steffen Dietzsch, Andree Hahmann, Heiner F. Klemme, Mario Brandhorst, Gerhard Preyer, Christoph Horn, Alexei N. Krouglov.

W dziale PRZEKŁADY zamieszczamy przede wszystkim klasyczne teksty filozoficzne oraz współczesne, cenne opracowania historyczno-filozoficzne. Wszystkie zamieszczane w tym dziale teksty publikowane są po raz pierwszy w języku polskim, w krytycznym opracowaniu (często opatrzone komentarzami lub wstępami). Wśród wydanych w tym dziale tekstów znajdują się pierwsze polskie przekłady pism Immanuela Kanta (fragmenty Opus postumum oraz korespondencji filozoficznej), eseje Davida Hume’a, Johna Locke, Davida Hume’a, Gotfryda Wilhelma Leibniza, Mikołaja Bierdiajewa, Panajotisa Konodylisa i wielu innych.

W dziale ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ publikujemy rezultaty najnowszych badań historyczno-filozoficznych (są to często mało znane, bądź zapomniane wartościowe opracowania polskich filozofów i historyków filozofii). Publikowane są tu również efekty najnowszych badań archiwistycznych. Ukazują się tu nowoodkryte teksty filozofów polskich XIX i XX wieku. Do najcenniejszych publikacji wydanych w tym dziale zaliczyć można, odkryte manuskrypty Józefa Władysława Bychowca, Anioła Dowgirda, Mieczysława Wallisa.

Ostatni dział czasopisma zawiera RECENZJE (omówienia nowych publikacji, bądź rozbudowane artykuły recenzyjne).

_______________________________________________________

BIBLIOTEKA „STUDIÓW Z HISTORII FILOZOFII” jest serią wydawniczą, której głównym celem prezentacja archiwalnych materiałów źródłowych do badań nad filozofią polską. Do tej pory opublikowane zostały cztery tomy, zawierające archiwalia i opracowania dotyczące recepcji filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku:

Część 1: Józef Władysław Bychowiec, Anna z Zamoyskich Sapieżyna, Jan Śniadecki, Franciszek Wigura, red. Tomasz Kupś, Toruń 2014.

Część 2: Józef Maria Hoene Wroński "Filozofia krytyczna odkryta przez Kanta, oparta na ostatecznej zasadzie poznania", red. Tomasz Kupś i Marta A. Chojnacka, Toruń 2015.

Część 3: Polemiki z Janem Śniadeckim, red. Alexei Krouglov i Tomasz Kupś, Toruń 2016.

Cześć 4: Konkurs na katedrę filozofii w Uniwersytecie Wileńskim w roku 1820, red. Tomasz Kupś, Dalius Viliūnas, Toruń 2017.

 

Działy

PRZEKŁADY

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

ARTYKUŁY

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

ROZPRAWY

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

RECENZJE

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

 • Po wstępnej ocenie tekstu (dokonanej przez redakcję i członków rady naukowej), każda publikacja jest recenzowana przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów (spoza UMK oraz spoza redakcji i rady naukowej czasopisma) – double blind review.
 • W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jednej recenzent jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora.
 • Recenzent nie jest autorem tekstu w numerze, na potrzeby którego przygotowuje recenzję.
 • Redakcja dokłada starań, by autorzy i recenzenci nie znali swoich tożsamości.
 • Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia lub odrzucenia tekstu.
 • Formularz recenzji jest udostępniony publicznie.
 • Redakcja nie ujawnia autorom nazwisk recenzentów. Nazwiska recenzentów współpracujących z czasopismem publikowane są raz w roku.
 • O konkluzji recenzji autor zostaje poinformowany w terminie do trzech miesięcy od daty nadesłania tekstu. (Autor jest informowany o możliwości przedłużenia procesu recenzyjnego.)


PRZECIWDZIAŁANIE PRAKTYKOM „GHOST-WRITING” (DOTYCZY TEKSTÓW PRZYJĘTYCH DO PUBLIKACJI)

 • „Ghost-writing” zachodzi, gdy nie jest ujawniane w tekście ani w przypisach nazwisko autora, który wnosi istotny wkład do publikacji.
 • „Guest authorship” lub „honorary authorship” zachodzi, gdy wskazuje się autora lub współautora publikacji, chociaż jego wkład jest nieistotny lub żaden.
 • Redakcja stara się wyeliminować zjawiska nieuczciwości i nieprawidłowości w nauce (tj. „ghost writing” i „guest authororship”).
 • Redakcja wymaga od twórców ujawnienia indywidualnych wkładów autorów do publikacji. (Autor, który przekazuje rękopis jest odpowiedzialny za ujawnienie tych informacji.)
 • Ujawniamy wszystkie przypadki wykrytych nieprawidłowości w nauce oraz powiadamiamy o nich odpowiednie instytucje (pracodawcy, stowarzyszenia naukowe, redakcje naukowe itd.).
 • Redakcja wymaga, aby autorzy dostarczyli informacje o środkach finansowania zgłaszanych publikacji, o wkładzie instytucji badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
 • Redakcja publikuje wszelkie wykryte oznaki nieprawidłowości w nauce, w szczególności przypadki naruszenia zasad etycznych obowiązujących w rzetelnych badaniach naukowych.
 • Każdy autor ma obowiązek podpisać umowę z Wydawcą, potwierdzającą oryginalność i autentyczność dostarczonego tekstu, tłumaczenia lub opracowania. Wzór umowy można pobrać w języku polskim lub angielskim. Dwie kopie wypełnionego i podpisanego formularza umowy należy przesłać do redakcji.
 • Wydawca nie płaci autorom honorariów autorskich za teksty akceptowane do publikacji w czasopiśmie.

 

Polityka Open Access

Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma//public/site/images/greg/cc_by-nd_3_0_88

 

Rada naukowa

Bolesław Andrzejewski (Poznań, Polska)
Ľubomír Belás (Prešov, Słowacja)
Steffen Dietzsch (Berlin, Niemcy)
Honorata Jakuszko (Lublin, Polska)
Andrzej Kaniowski (Łódź, Polska)
Yasushi Kato (Tokio, Japonia)
Nancy Kendrick (Wheaton, USA)
Radosław Kuliniak (Wrocław, Polska)
Bernd Ludwig (Getynga, Niemcy)
Jarosław Rolewski (Toruń, Polska)
Werner Stark (Marburg, Niemcy)
Rūta Marija Vabalaitė (Wilno, Litwa)
Sandra Zákutná (Prešov, Słowacja)
Mirosław Żelazny (Toruń, Polska) – przewodniczący

 

Recenzenci

2010

Jarosław Rolewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska)

 

2011

Bogdan Banasiak (Uniwersytet Łódzki, Polska)
Christoph Horn (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Niemcy)
Oresta Losyk (Lwowski Państwowy Uniwersytet im. I. Franki, Ukraina)
Artur Mordka (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
Dieter Schönecker (Universität Siegen, Niemcy)
Ewa Starzyńska-Kościuszko (Uniwersytet Warmiński-Mazurski, Polska)
Danuta Ślęczek-Czakon (Uniwersytet Śląski, Polska)

 

2012

Heiner F. Klemme (Johannes Gutenberg-Universität, Niemcy)
Oresta Losyk (Lwowski Państwowy Uniwersytet im. I. Franki, Ukraina)
Ihor Karivets (Uniwersytet Państwowy, Politechnika Lwowska, Ukraina)
Józef Lipiec (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Monika Bakke (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Bogdan Banasiak (Uniwersytet Łódzki, Polska)
Stanisław Jedynak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska)
Andrzej Kaniowski (Uniwersytet Łódzki, Polska)

 

2013

Dr hab. Henryk Benisz, prof. UO (Uniwersytet Opolski, Polska)
Prof. dr hab. Stanisław Czerniak (Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie, Polska)
Prof. Krystyna Górniak-Kocikowska (Southern Connecticut State University, New Heven, USA)
Prof. dr hab. Adam Grzeliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska)
Dr hab. Mieczysław Jagłowski, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska)
Ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
Dr hab. Kinga Kaśkiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska)
Univ.-Prof. Dr. Heiner F. Klemme (Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Niemcy)
Dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska)
Prof. dr. Aleksiej Nikołajewicz Kruglow (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Moskwie, Rosja)
Dr hab. Krzysztof Lipka, prof. UMFC (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Polska)
Dr hab. Andrzej Lisak (Politechnika Gdańska, Polska)
Doc. Oresta Łosyk (Lwowski Państwowy Uniwersytet im. I. Franki, Ukraina)
Pr. Dr. Gerhard Schönrich (Technische Universität Dresden, Niemcy)
Ks. dr. hab. Krzysztof Śnieżyński (Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska)
Prof. Dr. Dr. Andrzej Wierciński (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Niemcy)
Prof. dr hab. Ireneusz Ziemiński (Uniwersytet Szczeciński, Polska)

 

2014

Prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Dr hab. Bogdan Banasiak, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Polska)
Dr hab. Dariusz Barbaszyński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska)
Dr hab. Henryk Benisz, prof. UO (Uniwersytet Opolski, Polska)
Dr hab. Waldemar Chorążyczewski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska)
Prof. Dr. Jan C. Joerden (Europa-Universität Viadrina, Frankfurt nad Odrą, Niemcy)
Dr hab. Andrzej Lisak (Politechnika Gdańska, Polska)
Prof. dr hab. Iwona Lorenc (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Doc. Oresta Losyk (Lwowski Państwowy Uniwersytet im. I. Franki, Ukraina)
Dr hab. Rafał Michalski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska)
Dr hab. Hubert T. Mikołajczyk, prof. AP (Akademia Pomorska w Słupsku, Polska)
Ks. dr hab. Joachim Piecuch, prof. UO (Uniwersytet Opolski, Polska)
Prof. Dr. Werner Stark (Philipps-Univeristät Marburg, Niemcy)
Dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko, prof. UW-M (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska)
Prof. dr. Max Urchs (EBS Universität für Wirtschaft und Recht Wiesbaden, Niemcy)
Roomet Yakapi, PhD. (University of Tartu, Estonia)
Doc. Mgr. Sandra Zákutná, PhD. (University of Presov in Presov, Słowacja)
Prof. dr hab. Jolanta Żelazna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska)


2015

Dr hab. Dariusz Barbaszyński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska)
Dr hab. Henryk Benisz, prof. UO (Uniwersytet Opolski, Polska)
Dr. Liybov Drotyanko, Prof. (National Aviation University, Kijów, Ukraina)
Dr Ludmiła Kryshtop (The Peoples’ Friendship University of Russia, Moskwa, Rosja)
Prof. dr hab. Roman Kubicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Dr hab. Andrzej Kucner (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska)
Dr hab. Małgorzata Kwietniewska (Uniwersytet Łódzki, Polska)
Prof. dr hab. Anna Latawiec (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
Dr hab. Andrzej Lisak (Politechnika Gdańska, Polska)
Dr. Aleksandra Matyukhina Prof. (National Aviation University, Kijów, Ukraina)
Dr hab. Hubert. T. Mikołajczyk, prof. AP (Akademia Pomorska w Słupsku, Polska)
Prof. dr hab. Jadwiga Mizińska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska)
Dr. Valentyn Onopriyenko Prof. (National Academy of Sciences of Ukraine, Kijów, Ukraina)
Dr hab. Mirosław Rutkowski, prof. US (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
Prof. dr hab. Krzysztof Stachewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska)
Dr hab. Joanna Usakiewicz (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
Doc. Mgr. Sandra Zákutná, PhD (University of Presov, Slovakia)
Prof. dr hab. Ireneusz Ziemiński (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
Prof. dr hab. Renata Ziemińska (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
Prof. dr hab. Mirosław Żelazny (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska)

 

2016

Dr Justyna Czekajewska (Uniwersytet Medyczny im. Karola. Marcinkowskiego w Poznaniu, Polska)
Dr Natalia Danilkina (Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Rosja)
Dr hab. Przemysław Gut (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
Dr hab. Stepan Ivanyk (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr hab. Honorata Jakuszko, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska)
dr hab. Dariusz Juruś (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Dr Ludmiła Kryshtop (The Peoples’ Friendship University of Russia, Moskwa, Rosja)
Dr hab. Andrzej Kucner (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska)
Prof. dr hab. Radosław Kuliniak (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
Prof. dr hab. Agnieszka Kijewska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
Prof. dr hab. Anna Latawiec (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
dr hab. Adam Lipszyc, prof. IFiS PAN (Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Polska)
dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska)
ks. dr hab. Joachim Piecuch, prof. UO (Uniwersytet Opolski, Polska)
Dr hab. Sławomir Raube (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
Dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska)
Dr Beata Trochimska-Kubacka (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
Prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska)
Doc. Mgr. Sandra Zákutná, PhD (University of Presov, Słowacja)
Prof. dr hab. Urszula Żegleń (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska)
Prof. dr hab. Jolanta Żelazna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska)
Prof. dr hab. Mirosław Żelazny (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska)

 

2017

Dr Paweł Bohuszewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska)
Dr hab. Barbara Grabowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska)
Dr hab. Przemysław Gut (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
Dr hab. Honorata Jakuszko, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska)
Dr hab. Monika Komsta (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
Dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)
Dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska)
Prof. dr hab. W. Małgorzata Kowalska (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
Dr hab. Andrzej Kucner (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska)
Dr. Ondrej Marchevský (Uniwersytet w Preszowie, Słowacja)
Prof. dr hab. Justyna Miklaszewska (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Dr hab. inż. arch. Maciej Motak (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Polska)
Dr Monika Murawska (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Polska)
Dr hab. Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Ks. dr hab. Joachim Piecuch, prof. UO (Uniwersytet Opolski, Polska)
Dr hab. Sławomir Raube (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
Prof. dr hab. Jarosław Rolewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska)
Dr Piotr Schollenberger (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Dr hab. Piotr Semków, prof. AMW (Akademia Marynarki Wojennej, Polska)
Dr hab. Antoni Szwed, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska)
Dr hab. Krzysztof Wawrzonkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska)
Dr Roomet Yakapi (Uniwersytet w Tartu, Estonia)
Prof. dr hab. Robert Zaborowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska)
Doc. dr Sandra Zákutná (Uniwersytet w Preszowie, Słowacja)

 

2018

Prof. dr hab. Henryk Benisz (Uniwersytet Opolski, Polska)
Dr hab. Ilona Błocian (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
Dr Justyna Czekajewska (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Polska)
Dr Maciej Dombrowski (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
Prof. dr hab. Adam Grzeliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
Dr hab. Przemysław Gut (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
Dr Stepan Ivanyk (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Dr hab. Honorata Jakuszko, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
Dr hab. Jan Kiełbasa (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Dr hab. Tadeusz Kobierzycki, prof. UM (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Polska)
Dr hab. Monika Komsta (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
Prof. dr hab. Jerzy Kopania (Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie, Polska)
ks dr Sławomir Kunka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska)
Prof. dr hab. Józef Lipiec (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Prof. dr hab. Piotr Łaciak (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
Dr. Ondrej Marchevský (Uniwersytet w Preszowie, Słowacja)
Dr hab. Rafał Michalski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
Prof. dr hab. Andrzej Noras (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
Dr hab. Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Dr Katarzyna Pękacka (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Polska)
Prof. dr hab. Teresa Pękala (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
ks. dr hab. Joachim Piecuch, prof. UO (Uniwersytet Opolski, Polska)
Prof. Dr. Gerhard Preyer (Goethe-Universität Frankfurt am Main, Deutschalnd)
Dr hab. Marek Rosiak, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Polska)
Dr hab. Adriana Schetz, prof. US (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
Prof. dr hab. Maciej Soin (Politechnika Łódzka, Polska)
Dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko, prof. UW-M (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
Dr Marta Śliwa (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
Prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska)
Prof dr hab. Urszula Żegleń (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
Prof. dr hab. Jolanta Żelazna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
Prof. dr hab. Mirosław Żelazny (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)

 

Standardy etyczne

„Studia z Historii Filozofii” zobowiązują się do przestrzegania standardów etycznych na wszystkich etapach procesu publikacji (współpracy z autorami, recenzowania, opracowywania i publikowania tekstów). Oto najważniejsze oczekiwania stawiane wobec redaktorów, recenzentów i autorów.
 
1. OBOWIĄZKI REDAKTORA

Postępować w sposób uczciwy, obiektywny i sprawiedliwy, realizując oczekiwane obowiązki, bez dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, przekonania religijne lub polityczne, pochodzenie etniczne lub geograficzne autorów.
Rozpatrywać zgłoszone do publikacji teksty wyłącznie na podstawie ich naukowej wartości (bez uwzględnienia ich ewentualnych walorów komercyjnych).
Przyjmować i opracowywać nadesłane teksty zgodnie z przyjętymi i upublicznionymi procedurami, a w przypadku skarg dotyczących standardów etycznych lub konfliktów interesów – postępować stosownie do danego przypadku, zgodnie z procedurami.
Zapewnić autorom możliwość odpowiedzi na wszelkie merytoryczne zarzuty. Ewentualne skargi rozpatrywać niezależnie od tego, kiedy została wydana pierwotna publikacja i zachowywać dokumentację związaną z takimi skargami.
Redakcja ponosi pełną odpowiedzialność i prawo do odrzucania lub akceptowania artykułu. Po wykryciu ewentualnych błędów ma prawo do publikacji korekty lub wycofania tekstu.
„Studia z Historii Filozofii” wdrażają zasady rzetelności w publikacjach naukowych oraz procedury wykrywania przypadków nierzetelności naukowej, zwłaszcza plagiatów oraz „ghostwriting” i „guest authorship”. Korzystamy przy tym z pomocy CrossCheck (iThenticate) oraz polskich programów antyplagiatowych (np. „Osa”).
Przypadki wykrycia poważnej nierzetelności naukowej (plagiatów oraz przypadków „ghostwriting” i „guest authororship”) zostaną ujawnione, a odpowiednie instytucje zostaną powiadomione o naruszeniu praw autorskich.
Wydawca czasopisma „Studia z Historii Filozofii” wprowadził procedury mające na celu zwalczanie zjawiska „ghostwriting” i „guest authororship”. Wszyscy autorzy muszą wypełnić i podpisać deklarację dotyczącą „ghostwriting” i „guest authororship”.
Zawsze jesteśmy gotowi publikować poprawki i wyjaśnienia, a w razie potrzeby – wycofać tekst i opublikować przeprosiny.


 2. OBOWIĄZKI RECENZENTÓW

Usprawnić proces podejmowania decyzji, a także poprawić jakość opublikowanego tekstu, przeglądając rękopis w sposób obiektywny, w optymalnym czasie. Ocena powinna być obiektywna.
Należy zachować poufność informacji dostarczonych przez redaktora lub autora. Nie zachowywać ani nie kopiować rękopisu.
Należy powiadomić redaktora o wszelkich opublikowanych lub złożonych do druku treściach, które są istotnie podobne do zawartych w recenzowanym tekście. Recenzent powinien mieć świadomość potencjalnych konfliktów interesów (powiązań finansowych, instytucjonalnych, wynikających ze współpracujący przy tych samych projektach lub innych związków między recenzentem a autorem) i powinien ostrzegać o takiej sytuacji redaktora, a w razie konieczności wycofać się z oceny przesłanego tekstu. Recenzenci powinni zwrócić uwagę na opublikowane prace, które nie są jeszcze cytowane.
Informacje o recenzowanych artykułach należy traktować jako poufne.


3. OBOWIĄZKI AUTORÓW


Wszyscy autorzy zobowiązują się do uczestniczenia w procesie wzajemnej weryfikacji.
Autor powinien zachować dokładny zapis danych związanych z dostarczonym rękopisem, a także udostępnić te dane na uzasadniony wniosek redakcji.
W uzasadnionych przypadkach i tam, gdzie jest to dozwolone przez pracodawcę, instytucję finansującą i inne zainteresowane osoby mające prawo wolno zdeponować dane w odpowiednim repozytorium lub miejscu przechowywania, w celu wymiany i dalszego wykorzystania ich przez inne osoby.
Autor podpisuje formularz umowy licencyjnej i deklarację autora, co stanowi stwierdzenie, że wszystkie dane zawarte w artykule są prawdziwe i autentyczne. Autor potwierdza, że przesłany rękopis nie został przekazany do publikacji w innym miejscu.
Autor deklaruje, które fragmenty tekstu pokrywają się z opublikowanymi lub złożonymi przez niego do publikacji innymi tekstami (wskazuje i cytuje te źródła). Dostarcza redaktorowi kopię rękopisu, który może zawierać pokrywające się lub ściśle powiązane treści, aby potwierdzić, że wszystkie prace w dostarczonym rękopisie są oryginalne i wskazują lub cytują treść odtwarzaną z innych źródeł.
Autor dostarcza zgodę na odtworzenie treści pochodzących z innych źródeł (w szczególności dotyczy to przekładów).

 

Informacja o niepobieraniu opłat za zgłaszanie i publikację artykułów

Redakcja „Studiów z Historii Filozofii” nie pobiera żadnych opłat za składanie artykułu i prace redakcyjne nad tekstem oraz za publikację w czasopiśmie.

 

Serwisy abstraktowe i indeksowe

Czasopismo "STUDIA Z HISTORII FILOZOFII" jest uwzglednione w następujących serwisach abstraktowych i indeksowych:

• Directory of Open Access Journals (DOAJ),
• Akademicka Platforma Czasopism UMK (Open Journal System),
• ERIH PLUS,
• Google Scholar,
• PBN / POL-Index,
• Index Copernicus,
• SHERPA / RoMEO,
• BazHum.

Czasopismo nie stosuje żadnej procedury cyfrowej archiwizacji.

 

Formularz recenzji

Formularz recenzji w formacie PDFPartnerzy platformy czasopism