Kształtowanie się relacji między państwem a Kościołem. Aspekt historycznoprawny

Krzysztof Rogala

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2018.004

Abstrakt


Kościół i państwo to dwie wspólnoty, w skład których wchodzą te same osoby. Nie da się zatem oddzielić tych wspólnot od siebie. Każda z nich ma oddzielny cel. Głównym zadaniem Kościoła jest służba ludziom i niesienie pomocy w osiągnięciu podstawowych wartości religijnych i etycznych, a także doprowadzenie każdego ze swoich członków do zbawienia. Państwo to społeczność utworzona przez ludzi, zazwyczaj należących do tej samej wspólnoty kulturowej, której celem jest zaspokojenie swoich potrzeb doczesnych. Dlatego zaistniała potrzeba ustalenia właściwej relacji między Kościołem a państwem jako społecznościami odmiennej natury. W niniejszym opracowaniu opisano, w jaki sposób relacje państwo–Kościół kształtowały się na przestrzeni dziejów, od czasu pojawienia się chrześcijaństwa aż do czasów współczesnych.  


Słowa kluczowe


relacje państwo–Kościół; państwo wyznaniowe; państwo świeckie; rozdział państwa od Kościoła

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Apostolicam actuositatem, 18.11.1965, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje; tekst polski, Poznań 2002, s. 377–401.

Banaszak M., Historia Kościoła Katolickiego, t. 1, Warszawa 1989.

Christus Dominus, 28.10.1965, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje; tekst polski, Poznań 2002, s. 236–258.

Dignitatis humanae, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje; tekst polski, Poznań 2002, s. 410–421.

Gaudium et spes, 7.12.1965, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje; tekst polski, Poznań 2002, s. 526–606.

Góralski W., Wstęp do prawa wyznaniowego, Płock 2003.

Gravissimum educationis, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje; tekst polski, Poznań 2002, s. 314–323.

Krukowski J., Kościelne prawo publiczne. Prawo konkordatowe, Lublin 2013.

Krukowski J., Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 1993.

Krukowski J., Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2008.

Lumen gentium, 21.11.1964, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje; tekst polski, Poznań 2002, s. 104–166.

Mezglewski A., Systemy relacji państwo–kościół w ujęciu historycznym, w: Prawo wyznaniowe, red. A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, wyd. 3, Warszawa 2011.

Misztal H., Systemy relacji państwo–kościół, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz, wyd. 2, Lublin 2003.

Miziński A., Relacje między państwem a kościołem na Soborze Watykańskim II, w: Katolickie zasady relacji państwo–kościół a prawo polskie, red. J. Krukowski, M. Sitarz, H. Stawniak, Lublin 2015.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (Biblia Tysiąclecia), wydanie piąte, Poznań 2005.

Rahner K., Kościół i prawo we wczesnym chrześcijaństwie, Warszawa 1986.

Sobański R., Kościół jako podmiot prawa, Warszawa 1983.

Sobański R., Prawo kościelne a prawo świeckie, „Prawo Kanoniczne” 30 (1987) 3–4, s. 63–74.
ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism