Zazdrość (φθόνος) w listach św. Pawła

Anna Rambiert-Kwaśniewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2018.002

Abstrakt


Zazdrość jest w Piśmie Świętym zagadnieniem niezwykle często poruszanym, począwszy od zazdrości Boga, skończywszy na zazdrości ludzkiej. Należy mieć jednak świadomość, że w tekstach biblijnych wspomina się o dwóch rodzajach tego uczucia, wyrażonych terminami: ζῆλος i φθόνος. O ile pierwsza jest pojęciem ambiwalentnym, może bowiem wyrażać nie tyle zazdrość, ile gorliwość, to druga jest dogłębnie zła. Już Księga Mądrości wskazuje na demoniczny charakter φθόνος (Mdr 2,24; 6,23). Paweł z Tarsu nie wspomina o φθόνος często – raptem czterokrotnie (Rz 1,29; Ga 5,21.26; Flp 1,15). Lokuje ten typ zazdrości/zawiści w dwóch katalogach wad, w jednym z nich doszukując się w niej źródła bardzo ciężkich grzechów, z zabójstwem włącznie (Rz 1,29). Odwołując się implicite do wydarzeń zbawczych, które zainicjował poniekąd ludzki φθόνος (Mt 27,18; Mk 15,10), Paweł dostrzega, że z zazdrości, nawet dogłębnej i z gruntu złej, dzięki mocy Chrystusa może jednak wypłynąć dobro. Daje temu wyraz w Flp 1,15–18.  


Słowa kluczowe


zazdrość; zawiść; więzienie; etyka; ewangelizacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


A Greek-English Lexicon, ed. H. G. Liddell, R. Scott, H. S. Jones, http://archimedes.fas. harvard.edu/pollux/ (28.02.2017).

A Patristic Greek Lexicon, ed. G. W. H. Lampe, Oxford 1995.

Abramowiczówna Z., Słownik grecko-polski, t. 2, Warszawa 1960.

Aquaro G. R. A., Death by Envy. The Evil Eye and Envy in the Christian Tradition, Lincoln 2004.

Bruce F. F., The Epistle to the Galatians. A Commentary on the Greek Text, NIGTC, Grand Rapids 1992.

Epiktet, Diatryby, Encheiridion z dodaniem fragmentów oraz gnomologium Epiktetowego, tłum. L. Joachimowicz, Warszawa 1961.

Flis J., List do Filipian, NKB 11, Częstochowa 2011.

Goldstein J. A., I Maccabees. A New Translation with Introduction and Commentary, The Anchor Bible, Garden City – New York 1976.

Janowiak J., Zazdrość i żarliwość Boga w Starym Testamencie, „Studia Leopoliensia” 6 (2013), s. 101–141.

Kempiak R., O zazdrosnym Bogu, „Zeszyty Karmelitańskie” 50 (2010) 1, s. 10–16.

Kozyra J., List świętego Jakuba, NKB 16, Częstochowa 2011.

Lemański J., Bóg miłosierny i zazdrosny, „Colloquia Theologica Ottoniana” 2 (2007), s. 7–15.

Moo D. J., The Epistle to the Romans, NICNT, Grand Rapids – Cambridge 1996.

Nawrot J., “Qin’a(h)” jako pozytywna motywacja ludzkiego działania w Starym Testamencie, „Studia Gnesnensia” 24 (2010), s. 43–59.

O’Brien P., The Epistle to the Philippians. A Commentary on the Greek Text, NIGCT, Grand Rapids – Carlisle 1991.

Osborne B. R., Romans, The IVP New Testament Commentary Series, Downers Grove – Leicester 2004.

Piotrowski E., Oblicza Bożej miłości: zazdrość, „Zeszyty Karmelitańskie” 50 (2010) 1, s. 30–34.

Poniży B., Księga Mądrości, NKB 20, Częstochowa 2012.

Reid D. G., Szatan, diabeł, w: Słownik teologii świętego Pawła, tłum. L. Canghelaris i in., red. G. F. Hawthorne i in., red. pl. K. Bardski, Warszawa 2010, s. 808–812.

Rosik M., Judaizm u początków ery chrześcijańskiej, Bibliotheca Biblica, Wrocław 2008.

Sacchi A., Lettera ai Romani, Roma 2000.

Sanday W., Headlam A. C., A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the Romans, ICC, New York 1896.

Theological Dictionary of the New Testament, t. 2, ed. G. Kittel, tłum. G. W. Bromiley, Grand Rapids 1964 (TDNT).

Thesaurus Linguae Graecae, http://stephanus.tlg.uci.edu (01.03.2017).
ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism