Współczesna rodzina jako środowisko życia i aktywności osób starszych. Wybrane kwestie

Tomasz Różański

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2017.055

Abstrakt


Niniejszy artykuł poświęcono wybranym problemom współczesnej rodziny jako środowiska życia i aktywności ludzi starszych. Punktem wyjścia podjętych rozważań było określenie pojęcia rodziny oraz scharakteryzowanie jej struktury i podstawowych funkcji. W dalszej kolejności zwrócono uwagę na fazy życia rodzinnego ludzi starszych oraz rolę rodziny w zaspokajaniu ich potrzeb. Nie pominięto zagadnienia aktywności seniorów oraz zasadniczych ról pełnionych przez nich w środowisku rodzinnym. Ponadto odwołano się do rezultatów wybranych badań dotyczących podjętej problematyki.


Słowa kluczowe


aktywność; rodzina; role rodzinne; senior; środowisko życia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamski, F., Rodzina, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 5, red. T. Pilch, Warszawa 2006, s. 306–311.

Adamski, F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002.

Adamski, F., Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie, Warszawa 1984.

Biernat, T., O przemianach definiowania rodziny i ich konsekwencjach, „Społeczeństwo i Rodzina” 18 (2009) 1, s. 28–39.

Bołoz, W., Przemiany rodziny we współczesnym społeczeństwie, „Homo Dei” 78 (2009) 1, s. 11–21.

Brzezińska, M., Proaktywna starość. Strategie radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości, Warszawa 2011.

Chabior, A., Życie rodzinne i funkcjonowanie gospodarstwa domowego, w: Ludzka starość. Wybrane zagadnienia gerontologii społecznej, A. Fabiś, J.K. Wawrzyniak, A. Chabior, Kraków 2015, s. 134–148.

Chabior, A., Wawrzyniak J.K., Marginalizacja i dyskryminacja osób w okresie późnej dorosłości, w: Ludzka starość. Wybrane zagadnienia gerontologii społecznej, A. Fabiś, J.K. Wawrzyniak, A. Chabior, Kraków 2015, s. 241–257.

Czekanowski, P., Rodzina w życiu osób starszych i osoby starsze w rodzinie, w: Polska starość, red. B. Synak, Gdańsk 2002, s. 140–172.

Dudek, M., Funkcje rodziny, w: Leksykon pedagogiki rodziny, red. J. Kułaczkowski, Warszawa 2011, s. 58–60.

Dyczewski, L., Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze, Lublin 1994.

Dyczewski, L., Rodzina, społeczeństwo, państwo, Lublin 1994.

Dyczewski, L., Rodzina twórcą i przekazicielem kultury, Lublin 2003.

Dzięgielewska, M., Człowiek stary a rodzina, w: Podstawy gerontologii społecznej, B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska, Warszawa 2006, s. 87–112.

Halicki, J., Relacje międzygeneracyjne jako jeden z elementów poszerzających przestrzeń życiową ludzi starszych, w: Przestrzeń życiowa i społeczna ludzi starszych, red. M. Dzięgielewska, Łódź 2000, s. 275–280.

Konieczna-Woźniak, R., Zaangażowanie ludzi starszych w przekaz międzypokoleniowy, w: Dorosłość wobec starości. Oczekiwania. Radości. Dylematy, red. R. Konieczna-Woźniak, Poznań 2008, s. 305–313.

Kwak, A., Rodzina – formy i warunki funkcjonowania, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 5, red. T. Pilch, Warszawa 2006, s. 311–321.

Kwak, A., Rodzina jako środowisko wychowawcze, w: Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, red. T. Pilch, I. Lepalczyk, Warszawa 1993, s. 121–144.

Leszczyńska-Rejchert, A., Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości, Olsztyn 2010.

Majkowski, W., Funkcje, w: Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa–Łomianki 1999, s. 391–392.

Misiak, W., Rola społeczna, w: Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, red. D. Lalak, T. Pilch, Warszawa 1999, s. 247–248.

Miszczak, E., Funkcjonowanie rodziny z osobą w wieku sędziwym, w: Rodzina polska. Wybrane aspekty funkcjonowania, red. M. Szyszka, Lublin 2013, s. 79–95.

Orzechowska, G., Aktualne problemy gerontologii społecznej, Olsztyn 1999.

Pacholski, M., Słaboń A., Słownik pojęć socjologicznych, Kraków 2010.

Pikuła, N., Etos starości w aspekcie społecznym. Gerontologia dla pracowników socjalnych, Kraków 2011.

Różański, T., Z problematyki przemian i zagrożeń współczesnej rodziny, „Teologia i Człowiek” 32 (2015) 4, s. 129–141.

Segiet, K., Miejsce człowieka starego w codzienności rodzinnej, w: Starość w perspektywie studiów pedagogicznych, red. A. Tokaj, Leszno 2008, s. 56–68.

Skibińska, E.M., Mikroświaty kobiet. Relacje autobiograficzne, Warszawa 2006.

Slany, K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie,

Kraków 2002.

Smoląg, S., Funkcjonowanie starszych pokoleń w życiu rodzinnym i społecznym, w: Oblicza starości we współczesnym świecie. Perspektywa społeczno-kulturowa, t. 2, red. M. Guzewicz, S. Steuden, P. Brudek, Lublin 2015, s. 85–97.

Steuden, S., Psychologia starzenia się i starości, Warszawa 2011.

Straś-Romanowska, M., Późna dorosłość. Wiek starzenia się, w: Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Warszawa 2005, s. 263–292.

Szarota, Z., Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia na przykładzie Krakowa, Kraków 2010.

Szatur-Jaworska, B., Życie rodzinne ludzi starych w Polsce, „Polityka Społeczna” 26 (1999) 9, s. 17–19.

Szlendak, T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2010.

Tokaj, A., Rodzina w życiu seniora a przebieg procesu jego adaptacji do starości, w: Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie. Wybrane zagadnienia współczesnej gerontologii, red. A. Fabiś, Sosnowiec 2005, s. 41–49.

Trafiałek, E., Polska starość w dobie przemian, Katowice 2003.

Trafiałek, E., Starość w Polsce, w: Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, t. 1, red. T. Pilch, T. Sosnowski, Warszawa 2013, s. 187–201.

Trafiałek, E., Wykluczenie społeczne ludzi starszych. Źródła, skutki, perspektywy na przyszłość, w: Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, red. J.T. Kowaleski, P. Szukalski, Łódź 2006, s. 171–176.

Tyszka, Z., Struktura i funkcje rodziny oraz świadomość rodzinna, w: Podstawowe pojęcia i zagadnienia socjologii rodziny, Z. Tyszka, A. Wachowiak, Poznań 1997, s. 43–60.

Tyszka, Z., Z metodologii badań socjologicznych nad rodziną, Poznań 1991.

Wysocka, E., Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy, Warszawa 2006.

Zrałek, M., Społeczne konteksty starzenia się w Polsce, w: Starość w Polsce. Aspekty społeczne i edukacyjne, A. Fabiś, M. Muszyński, Ł. Tomczyk, M. Zrałek, Oświęcim. 2014, s. 9–50.
ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism