Starsze kobiety i ich duchowość w Księdze Tobiasza

Irmina Nockiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2017.054

Abstrakt


W społeczeństwie patriarchalnym Imperium Asyrii i Medii ok. IV w. przed Chr. kobiety diaspory żydowskiej są ukazywane w kontekście rodziny, w domu, w rolach podporządkowanych córek, żon, matek, teściowych i babek. Księga Tobiasza z pełnym realizmem i bez retuszowania niedoskonałości przedstawia portrety trzech starszych i doświadczonych kobiet: Debory, Hanny i Edny. Uosabiają one ideał kobiety oddanej rodzinie, pracowitej, dobrze zarządzającej domem, mądrej i emocjonalnej. Jednym z głównych wątków księgi jest miłosierdzie Boże. Bóg bogaty w miłosierdzie doprowadza do uczestnictwa we własnym życiu swoich naśladowców, w tym współczujące i dobroczynne kobiety. Miłosierdzie stanowi istotę ich powołania, jednak przejawy ich dobroczynności nie rzucają się w oczy, gdyż są związane z podstawowymi potrzebami życiowymi. To one karmią, odziewają, udzielają gościny, pocieszają i pielęgnują. Powołanie kobiety ma zatem charakter inkarnacyjny i dlatego kobieta uosabia w Biblii naród wybrany, a więc każdego człowieka w relacji do Boga, ukazując możliwość odpowiedzi Bogu w realiach codziennego życia, bo kto miłuje, pragnie obdarzać sobą.


Słowa kluczowe


Księga Tobiasza; starsza kobieta; miłosierdzie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balldock, J., Kobiety w Biblii, Warszawa 2008.

Brown Tkacz, C., Are Old Testament Women Nameless, Silent, Passive Victims?, “This Rock” 17 (2006) 10, źródła internetowe: http://www.catholic.com/magazine/articles/are-old-testament-women-nameless-silent-passive-victims [dostęp: 28.02.2017].

Bow, B., Nickelsburg, G. W. E., Patriarchy with a Twist: Men and Women in Tobit, w: Women Like This: New Perspectives on Jewish Women in the Greco-Roman World, red. A.L. Levine, Atlanta: 1991,ss. 127–143.

Bauckham, R., Tobit, as a parable for the exiles of Northern Israel, w: Studies in the Book of Tobit: A Multidisciplinary Approach, red. M. Bredinss, London 2006, s. 140–164.

Calmet, A., Dictionnaire historique, critique, chronologique, géographique et littéral de la Bible, t. 4, Genewa 1730.

Chrostowski, W., Rzeczywistość i symbolika kobiety w Biblii, „Pastores” 14 (2002) 1, s. 9–21.

Gladson, J. A., The role of women in the Old Testament outside the Pentateuch, s. 3–4, źródła internetowe: https://www.adventistarchives.org/the-role-of-women-in-theold-testatment-outside-the-pentateuch.pdf [dostęp: 28.02.2017].

Guevara Llaguno, M. J., Modelos de mujer en la historia deuteronomista: excusa, legitimación y propaganda – Feminine roles models in Deuteronomistic History, „MEAH sección Hebreo” 58 (2009), s. 113–138.

Hadjadj, F., La sagesse de la charité, une spiritualité de l’incarnation, źródła internetowe: https://fr.zenit.org/articles/la-sagesse-de-la-charite-une-spiritualite-delincarnation-par-fabrice-hadjadj/ [dostęp: 28.02.2017].

Jackobs, N., You didnot hesitate to get up and leave the dinner – Food and eating in the narrative of Tobit with some attention to Tobit’s Shavuot Meal, w: The book of Tobit: Text, Tradition, Theology, red. G. G. Xeravits, J. Zsengellér, Pápa 2004, s. 121–138.

Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, Rzym 30.11.1980, źródła internetowe: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30111980_dives-in-misericordia.html [dostęp: 28.02.2017].

Limentani, E., Il Ruolo della donna nella tradizione ebraica. Beve panorama storico-sociale, źródła internetowe: http://www.babelonline.net/home/003/ventaglio/Limentani_rulo_donna.pdf [dostęp: 28.02.2017].

Linke, W., Literacka ojczyzna Tobiasza. Tło kulturowe Tb jako klucz teologicznej lektury księgi, Warszawa 2013.

Linke, W., Małżeństwo Tobiasza i Sary w księdze Tobiasza. Przyczynek do historii instytucji małżeństwa, „Collectanea Theologica” 79 (2009) 4, s. 31–45.

Nowell, I., Roles of Women in the Old Testament, źródła internetowe: http://www.laici.va/content/dam/laici/documenti/donna/bibbia/english/roles-women-old-testament.pdf [dostęp: 28.02.2017].

Pietkiewicz, R., Obraz Boga w deuterokanonicznej historiografii Starego Testamentu, „Świdnickie Studia Teologiczne” 7 (2010) 7, s. 247–264.

Proc, B., Wpływy perskie w księdze Tobiasza, „Scripta Biblica et Orientalia” 3 (2011), s. 183–190.

Przygoda, W., Miłosierni jak Ojciec. Teologia i praktyka miłosierdzia chrześcijańskiego, Współczesne wyzwania Teologii Pastoralnej, red. R. Chałupniak, J. Kostorz, Opole 2016, s. 9–20.

Rose, M., Une herméneutique de l’Ancien Testament: comprendre, se comprendre, faire comprendre, Genewa 2003.

Skóra, E. G., Seksualność człowieka jako mężczyzny i kobiety na tle Starego Testamentu, „Kwartalnik Naukowy Towarzystwa Naukowego Fides et Ratio” 4 (2014) 20, s. 6–23.

Slawik, J., O rolach kobiet w Starym Testamencie (Biblii Hebrajskiej), „Rocznik Teologiczny ChAT” 54 (2012) 1–2, s. 9–30.

Stuckenbruck, L., The Book of Tobit: A Very Short Commentary with English Translation, źródła internetowe: http://www.academia.edu/19883995/Tobit_-_A_very_short_commentary_with_translation [dostęp: 28.02.2017].

Twardziłowski, T., Zarys problematyki rodzinnej w Biblii, w: Instytucja rodziny wczoraj i dziś – Perspektywa interdyscyplinarna, T. 2: Społeczeństwo i kultura, red. J. K. Stępkowska, K. M. Stępkowska, Lublin 2012, s. 11–120.

Wojciechowski, M., Księga Tobiasza, czyli Tobita. Opowieść o miłości rodzinnej, Częstochowa 2005.

Wojciechowski, M., Nauczanie moralne greckich ksiąg Starego Testamentu, „Analecta Biblica Lublinensia” 7 (2011), s. 99–110.

Wojciechowski, M., To fight or not to fight? Various answers to the foreign political power in the Greek books of the Old Testament, „Folia Orientalia” 50 (2013), s. 243–254.

Zielonka, I., Kobiety sławione pieśnią w Starym Testamencie – Debora i Jael, „Collectanea Theologica” 81 (2011) 1, s. 17–39.

Ziółkowski, Z., Z najtrudniejszych stronic w Biblii – Zmiana w Zdrowaśce, w: Najtrudniejsze stronice Nowego Testamentu, Warszawa 2006, s. 773–778.
ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism