Odpowiedzialność postulatora za przygotowanie fazy wstępnej dochodzenia diecezjalnego w postępowaniu kanonizacyjnym

Tomasz Karpeta

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2017.048

Abstrakt


Artykuł podejmuje temat obowiązków postulatora we wstępnym etapie przygotowania do rozpoczęcia procesu kanonizacyjnego na szczeblu diecezjalnym. To na nim spoczywa odpowiedzialność rzetelnego zebrania informacji o kandydacie do świętości, które mają dać pewność moralną do wszczęcia postępowania kanonizacyjnego przez kompetentnego biskupa. Dochodzenie diecezjalne jest bardzo ważne, gdyż to ono decyduje o dalszych etapach postępowania, a nawet o jego ostatecznym rezultacie. Dlatego powinno być starannie przygotowane i przeprowadzone z zachowaniem przepisów prawa. W niniejszej pracy wykazano zadania i kompetencje postulatora wynikające z Kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego, Konstytucji Apostolskiej Divinus Perfectionis Magister, Norm Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych oraz Instrukcji Sanctorum Mater, wydanej przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych, jakie należy stosować przy prowadzeniu dochodzenia przez biskupa w sprawach kanonizacyjnych.


Słowa kluczowe


postulator; beatyfikacja; kanonizacja; dochodzenie diecezjalne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bar, J., Przygotowania do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego, „Prawo Kanoniczne” 17 (1974) 1–2, s. 26, 230.

Bartoszewski, G., Archiwum postulacji, „Prawo Kanoniczne” 24 (1981) 1–2, s. 272.

Bączkowicz, F., Prawo kanoniczne, Kraków 1933, t. II.

Bączkowicz, F., Prawo kanoniczne, Kraków 1958, t. III.

Codex canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus. Kodeks kanonow Kościołow Wschodnich, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2002.

Codex Iuris Canonici autoritatis Ioannis Pauli PP. II promulgatus. Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Pallottinum 1984.

Conoscenza degli Interrogatori prima dell’Inchiesata, la decisione della Congregazione del 12 novembre 1999, Prot. Nr VAR. 4959/99.

Joannes Paulus II, Constitutio Apostolica Divinus Perfectionis Magister 1983, AAS 75 (1983), 349–355.

Machejek, M., Padacz, W., Sprawy beatyfikacyjne na terenie diecezji, Poznań 1956.

Misztal, H., Causae historicae w postępowaniu beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym, Lublin 1981.

Misztal, H., Kanonizacja rownoznaczna, „Prawo Kanoniczne” 24 (1978) 3–4, s. 213.

Misztal, H., Komentarz do Konstytucji Apostolskiej „Divinus Perfectionis Magister”, Lublin 1987.

Misztal, H., Podstawy prawne do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, 24 (1977) 5, s. 121.

Misztal, H., Prawo kanonizacyjne, Lublin 2003.

Misztal H., Sanctorum Mater – Instrukcja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego lub eparchialnego w sprawach kanonizacyjnych – Komentarz, Lublin 2008.

Padacz, P., Czynności poprzedzające rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego w diecezji, „Ateneum Kapłańskie”, t. 62/1961, s. 173–175.

Padacz, W., Kłopotliwy obowiązek postulatora, „Homo Dei” 35 (1966), s. 123–124.

Padacz, W., Postulator w procesie beatyfikacyjnym, „Prawo Kanoniczne” 5 (1962) 1–2, s. 167–176.

Padacz, W., Problem badania cudownych uzdrowień w prawie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym, „Prawo Kanoniczne” 8 (1965) 1–2, s.108–110.

Padacz, W., Proces beatyfikacyjny w świetle najnowszych dekretow Stolicy Apostolskiej, „Prawo Kanoniczne” 14 (1971) 1–2, s. 139.

Postulatorum vademecum, Romae: Studium pro Causis Sanctorum Congregationis 1984; Editio altera, Romae: Studium pro Causis Sanctorum Congregationis 1985.

Sacra Congregatio pro Causis Sanctorum, Norme servandae in inquistionibus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum 1983, AAS 75 (1983), s. 369–404.

Sacra Congregatio pro Causis Sanctorum, Sanctorum Mater – Istruzione per lo svolgimento delle Inchieste diocesane o eparchiali nelle Cause dei Santi, AAS 99 (2007), s. 465–517.

Szymański, J., Nauki pomocnicze do historii, Warszawa 1976.

Veraja, F., Le cause di canonizzazione dei Santi commento alla legislazione e guida pratica, Città del Vaticano 1992.

Zarosa, E., Rola postulatora w sprawach kanonizacyjnych według ustawodawstwa Jana Pawła II, Lublin–Zamość–Sandomierz 1999.

Zubka, J., Proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny, Warszawa 1969.
ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism