Symboliczne wyobrażenia Kościoła w perykopach biblijnych proklamowanych w liturgii Obrzędów poświęcenia kościoła

Dariusz Kwiatkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2017.047

Abstrakt


Artykuł przedstawia i omawia teologię symbolicznych wyobrażeń Kościoła w czytaniach biblijnych przewidzianych na liturgiczny obrzęd poświęcenia nowego Kościoła. Każda z tych nazw i metafor ma swoją szczególną treść, którą trzeba właściwie zrozumieć, aby odkryć tajemnicę Chrystusowego Kościoła, którego znakiem jest każdy kościół wybudowany przez ludzi na ziemi. Podstawowym źródłem dla artykułu są perykopy biblijne przeznaczone na dzień poświęcenia kościoła. Stary Testament, który zapowiada „pełnię czasów” zrealizowaną w Chrystusie, pokazuje Izraelitów jako lud zgromadzony przed Bogiem. Stają oni przed Bogiem w zgromadzeniu kultycznym, aby słuchać słowa Bożego. Ten lud jest zapowiedzią nowego ludu Bożego, który zgromadził wokół siebie Jezus Chrystus. Wszyscy wierzący w Chrystusa i ochrzczeni w Jego imię zostają włączeni do nowego ludu Bożego i stają się cząstką Mistycznego Ciała Chrystusa. Te dwa terminy określają w Nowym Testamencie wspólnotę Kościoła. Dzięki darowi Ducha Świętego Kościół jest świątynią duchową powołaną do składania duchowych ofiar Bogu przez Jezusa w Duchu Świętym. Kościół jest rzeczywistością trwałą, ponieważ jest zbudowany na fundamencie apostołów i proroków, spośród których na pierwszym miejscu jest św. Piotr i jego następcy. Bogactwo treści teologicznych zawartych w lekturach biblijnych stwarza okazję do pogłębionej katechezy dotyczącej istoty Kościoła, a to z kolei winno prowadzić wiernych do bardziej aktywnego zaangażowania się w życie konkretnej wspólnoty parafialnej, która jest obrazem Kościoła powszechnego.


Słowa kluczowe


Kościół; poświęcenie kościoła; nowy lud Boży; Mistyczne Ciało Chrystusa; świątynia; św. Piotr

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andrzejewski R., Jóźwiak F., Dzieje Apostolskie, Poznań 1998.

Cimosa M., Popolo. Popoli, w: Nuovo dizionario di teologia biblica, red. P. Rossano, G. Ravasi, A. Girlanda, Milano 1988, s. 1189–1202.

Dąbrowski E., Ewangelia według świętego Mateusza; Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, t. III, Poznań–Warszawa 1979.

Drozd J., Księga Nehemiasza, w: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, red. M. Peter, t. I, Poznań 2000.

Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, tłum. R. Popowski, M. Wojciechowski, Warszawa 1997.

Grelot P., Lud, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. Leon-Dufour, Poznań 1990, s. 425–435.

Gryglewicz F., Listy katolickie; Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, t. XI, Poznań 1989.

Grześkowiak J., Oto wielka tajemnica wiary, Poznań 1987.

Hani J., Symbolika świątyni chrześcijańskiej, Kraków 1994.

Jakimiuk M., Gabriel H., Misiejuk J., Komentarz Świętych Ojcow do Ewangelii według Św. Mateusza, Białystok 2000.

Jankowski A., Apokalipsa świętego Jana; Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, t. XII, Poznań 1959.

Jankowski A., Dwie świątynie Ducha Świętego według listow Pawłowych, RBL1 (1988), s. 17–29.

Jankowski A., Listy więzienne świętego Pawła. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, t. VIII, Poznań 1962.

Jan od Krzyża, Dzieła, Kraków 1998.

Kreft W., Kościoł jako zgromadzenie liturgiczne w Liście do Hebrajczykow, RBL 4(1973)185–194.

Kuckerlkorn E.A, Mateos M.D., Kraft T., Apokalipsa św. Jana, w: Międzynarodowy Komentarz do Pisma Świętego, red. W. Chrostowski, Warszawa 2000, s. 1677–1709.

Langkammer H., Nauka św. Pawła o Kościele, w: Kościoł w świetle Biblii, red. J. Szlaga, Lublin 1984, s. 83–120.

Langkammer H., Księga Ezdrasza – Nehemiasza. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, eskursy, t. II, Poznań–Warszawa 1971.

Lekcjonarz mszalny, t. VI, Poznań–Warszawa 1991.

Nadolski B., Wprowadzenie do liturgii, Kraków 2004.

Łach S., List do Hebrajczykow. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – eskursy, t. X, Poznań 1959.

Ozorowski E., Kościoł, Wrocław 1984.

Pontyfikał Rzymski odnowiony zgodnie z postanowieniem świętego Soboru Powszechnego Watykańskiego II wydany z upoważnienia papieża Pawła VI poprawiony staraniem papieża Jana Pawła II. Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza, Wydanie wzorcowe, Katowice 2001.

Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum concilium, w: Sobór

Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, s. 48–78.

Pontyfikał Rzymski odnowiony zgodnie z postanowieniem świętego Soboru Powszechnego Watykańskiego II wydany z upoważnienia papieża Pawła VI poprawiony staraniem papieża Jana Pawła II. Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza, Wydanie wzorcowe, Katowice 2001.

Romaniuk K., Jankowski A., Stachowiak L., Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu, t. II, Poznań–Kraków 1999.

Słownik grecko-polski, red. Z. Abramowicz, t. II, Warszawa 1960.

Sobeczko H.J., Zgromadzeni w imię Pana, teologia znaku zgromadzenia liturgicznego, Opole 1999.

Sobeczko H.J., Zgromadzenie celebruje liturgię, w: Msza Święta – rozumieć, aby lepiej uczestniczyć. Wykład liturgii Mszy, red. J. Hadalski, Poznań 2013, s. 87–92.
ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism