Ewangelia w Sieci. Słowo o katolickim autorytecie nauczania w Wikipedii

Józef Majewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2017.5.007

Abstrakt


Wikipedia cieszy się ogromną popularnością i wielkim autorytetem wśród użytkowników Internetu. Polską wersję Wikipedii w 2016 roku każdego dnia odwiedziło średnio 1,1 mln internautów. Ludzie szukają w niej różnych informacji, w tym wiadomości o doktrynie Kościoła. Autor artykułu stawia tezę, że Wikipedia należy do kultury popularnej i ma charakter autentycznej, choć wyjątkowej wirtualnej zabawy. Autor pyta o stosunek Kościoła do Wikipedii. Szuka też odpowiedzi na pytanie, czy katolickie autorytety nauczania (biskupi, którzy tworzą Magisterium Ecclesiae, a następnie – na mocy święceń lub misji kanonicznej – księża, diakoni, teologowie czy katecheci) winni stawać się wikipedystami i redagować hasła w Wikipedii. 


Słowa kluczowe


Kościół; katolicki autorytet nauczania; Wikipedia; autorytet Wikipedii; filary Wikipedii; doktryna katolicka; wikipedyści; kultura popularna; zabawa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ayers Ph., Yates B., Matthews Ch., How Wikipedia Works: And How You Can Be a Part of It, No Starch Press, San Francisco 2008.

Benedykt XVI., Nowe technologie, nowe relacje.Trzeba rozpowszechniać kulturę szacunku, dialogu i przyjaźni. Orędzie na XLIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/massmedia2009_24012009.html [dostęp: 15.01. 2014].

Benedetto XVI, Messaggio per la XLIII Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali „Nuove tecnologie, nuove relazioni. Promuovere una cultura di rispetto, di dialogo, di amicizia, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20090124_43rd-world-communications-day.html [dostęp: 12.10.2017].

Brown E., Working the Crowd: Social Media Marketing for Business, BCS, Swindon 2012.

Cheong P.H., Authority, w: H. Campbell (ed.), Digital Religion. Understanding Religious Practice in New Media Worlds, Routledge, London – New York 2013, s. 72‒87.

Fichman P., Hara N. (ed.), Global Wikipedia: International and Cross-Cultural Issues in Online Collaboration, Rowman & Littlefield, Lanham 2014.

Forbes B.D., Introduction. Finding Religion in Unexpected Places, w: B.D. Forbes, J.H. Mahan (red.), Religion and Popular Culture in America,University of California Press, Berkeley–Los Angeles–London 2005, s. 1‒20.

Giles J., Internet Encyclopaedias Go Head to Head, „Nature” 2005, nr 438, s. 900‒901.

Graham M., Kartész J., Spoerri A., Yasseri T., The Most Controversial Topics in Wikipedia. A Multilingual and Geographical Analysis, w: P. Fichman, N. Hara (red.), Global Wikipedia: International and Cross-Cultural Issues in Online Collaboration, Rowman & Littlefield, Lanham 2014, s. 25‒48.

Grębosz M., Siuda D., Szymański G., Social Media Marketing, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2016.

Greeley A.M., God in Popular Culture,Thomas More Press, Chicago 1988.

Halavais A., Lackaff D., An Analysis of Topical Coverage of Wikipedia, „Journal of Computer-Mediated Communication” 2008, nr 2, s. 429‒440.

Hofmolk J., Tarkowski A., Wikipedia – pospolite ruszenie encyklopedystów.Największa encyklopedia na świecie, „Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy” 2006, nr 3, http://www.ebib.info/2006/73/hofmokl_tarkowski.php [dostęp: 30.08. 2017].

Huizinga J., „Homo ludens”. Zabawa jako źródło kultury, przeł. M. Kurecka, W. Wirpsza, Aletheia, Warszawa 2007.Jagiełło J. (red.), O autorytecie. W poszukiwaniu punktu odniesienia, Znak, Kraków 2008.

Jan Paweł II, Rozgłaszajcie to na dachach: Ewangelia w epoce globalnej komunikacji. Orędzie Ojca Świętego Pawła II na XXXV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/35_sdssp_24012001.html [dostęp: 2.09.2017].

Jemielniak D., Życie wirtualnych dzikich. Netnografia Wikipedii, największego projektu współtworzonego przez ludzi, przeł. W. Pędzich, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013.

Kantor R., Paleczny T., Banaszkiewicz M., Wąż w raju. Zabawa w społeczeństwie konsumpcyjnym, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011.

Kantor R., Zabawa w dobie społeczeństwa konsumpcyjnego: Szkice o ludyzmie, ludyczności i powadze, a w istocie o jej braku, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013.

Keen A., Kult amatora: jak internet niszczy kulturę¸ przeł. M. Bernatowicz, K. Topolska-Ghariani, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,Warszawa 2007.

Keen A., The Cult of the Amateur: How Today’s Internet Is Killing our Culture, Doubleday, New York 2007.

Laaksonen S.-M., Porttikivi M., Constructing Local Heroes. CollaborativeNarratives of Finnish Corporations in Wikipedia, w: P. Fichman, N. Hara (red.), Global Wikipedia, dz. cyt., s. 119‒133.

Levinson P., Nowe nowe media, przeł. M. Zawadzka, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.

Majewski J., U źródeł teologii. Tabloidowa kultura popularna a Kościół, w: R. Jasnos, E. Miśkowiec (red.), Ponowoczesne przestrzenie oddziaływań wychowawczo-formacyjnych Kościoła i „ziemie niczyje”, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, s. 193‒216.

Miletsky J.I., Principles of Internet Marketing: New Tools and Methods for Web Developers, Course Technology, Boston 2010.

Nagy S., Klinger J., Gaspary W. i in., Biskup, w: F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski (red.), Encyklopedia katolicka, t. 2, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1985, kol. 587‒613.

Nanko-Fernández C.M., Lo Cotidiano as Locus Theologicus, w: Orlando O. Espín (red.), The Wiley Blackwell Companion to Latino/a Theology,Wiley, Malden–Oxford 2015, s. 15‒34.

O’Sullivan D., Wikipedia: A New Community of Practice?, Routledge, New York 2009.

„Pogoda na jutro”, reż. J. Stuhr, scen. J. Stuhr, M. Herba, Polska 2003.

Reagle J.M., Good Faith Collaboration:The Culture of Wikipedia, The MIT Press, Cambridge (MA) – London 2010.

Santana A., Wood D.J., Transparency and Social Responsibility Issues for Wikipedia,„Ethics and Information Technology” 2009, nr 2, s. 133‒144,https://www.researchgate.net/publication/225392848_Transparency_and_social_responsibility_issues_for_Wikipedia [dostęp:30.08.2017].

Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski, nowe tłumaczenie, Pallottinum, Poznań 2002.

Stefanowicz B., Informacja. Wiedza. Mądrość, „Biblioteka Wiadomości Statystycznych” 2013, t. 66, stat.gov.pl/download/cps/rde/xbcr/…/OZ_Informacja_Wiedza_Madrosc_180413.pdf [dostęp: 29.08. 2017].

Strony internetowe najczęściej odwiedzane przez internautów, https://www.gemius.pl/wydawcy-aktualnosci/top20-stron-www-ostatniego-tygodnia.html (brak nazwiska autora) [dostęp: 10.09.2017].

Stróżewski W., Mała fenomenologia autorytetu, w: J. Jagiełło (red.), O autorytecie. W poszukiwaniu punktu odniesienia, Wydawnictwo Znak, Wydział Filozoficzny Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2008, s. 107‒113.

Stróżewski W., W kręgu wartości, Wydawnictwo Znak, Kraków 1992.

Stuhr J., Kilka myśli o autorytecie, w: J. Jagiełło (red.), O autorytecie. W poszukiwaniu punktu odniesienia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008, s. 114‒119.

Tereszkiewicz A., Genre Analysis of Online Encyclopedias. The Case of Wikipedia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

The Church and Ecclesial Communion: Report of the International Roman Catholic – Old Catholic Dialogue Commission, http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/vetero-cattolici/rc_pc_chrstuni_doc_20090512_report-church-ecclesial-communion_ en.html [dostęp: 2.09.2017].

The Editors of Encyclopædia Britannica, Wikipedia Encyclopædia, https://www.britannica.com/topic/Wikipedia [dostęp: 10.09.2017].

Wąsek D., Nowa wizja zarządzania Kościołem, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014.

Wikipedia, Bishop, en.wikipedia.org, https://xtools.wmflabs.org/articleinfo/en.wikipedia.org/Bishop [dostęp: 11.10.2017].

Wikipedia, Biskup, https://pl.wikipedia.org/wiki/Biskup [dostęp:2.09.2017].

Wikipedia, Biskup, pl.wikipedia.org. General Statistics, https://xtools.wmflabs.org/articleinfo/pl.wikipedia.org/Biskup?editorlimit=200 [dostęp: 12.09.2017].

Wikipedia, Christianity,en.wikipedia.org, https://xtools.wmflabs.org/articleinfo/en.wikipedia.org/Christianity [dostęp: 14.10.2017].

Wikipedia, Chrześcijaństwo¸ pl.wikipedia.org, https://xtools.wmflabs.org/articleinfo/pl.wikipedia.org/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo [dostęp: 14.10.2017].

Wikipedia, Jesus, en.wikipedia.org, https://xtools.wmflabs.org/articleinfo/en.wikipedia.org/Jesus [dostęp: 15.10.2017].

Wikipedia, Jesus, en.wikipedia.org, https://xtools.wmflabs.org/articleinfo/en.wikipedia.org/Jesus [dostęp: 11.10.2017].

Wikipedia, Jesus, https://en.wikipedia.org/wiki/Jesus [dostęp: 15.10.2017].

Wikipedia, Józef Majewski, https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Majewski (dostęp: 17.10.2017].

Wikipedia, Kim są wikipedyści, w: Wikipedia, Wikipedia: Społeczność wikipedystów, https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Spo%C5%82eczno%C5%9B%C4%87_wikipedyst%C3%B3w [dostęp: 28.08.2017].

Wikipedia, Pomoc: poradnik autora Wikipedii, https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pomoc:Poradnik_autora_Wikipedii&oldid=4895576”8 [dostęp: 11.10.2017].

Wikipedia, Wikipedia nie udziela gwarancji na zamieszone w niej informacje, https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Korzystasz_z_Wikipedii_tylko_na_w%C5%82asn%C4%85_odpowiedzialno%C5%9B%C4%87 [dostęp: 9.10.2017].

Wikipedia, Wikipedia: Five Polars, https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Five_pillars [dostęp: 1.10.2017].

Wikipedia, Wikipedia: głosowania, https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:G%C5%82osowania [dostęp: 11.10.2017].

Wikipedia, Wikipedia: Ignore All Rules, https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Ignore_all_rules [dostęp: 1.10.2017].

Wikipedia, Wikipedia: Ignoruj wszystkie zasady, https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Ignoruj_wszystkie_zasady [dostęp: 1.10.2017].

Wikipedia, Wikipedia: konsensus, https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Konsensus [dostęp: 11.10.2017].

Wikipedia, Wikipedia: rozwiązywanie konfliktów, https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Rozwi%C4%85zywanie_konflikt%C3%B3w [dostęp: 11.10.2017].

Wikipedia, Wikipedyści według wykształcenia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedy%C5%9Bci_wed%C5%82ug_wykszta%C5%82cenia [dostęp: 30.08.2017].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-5358
e-ISSN 2450-5366

Partnerzy platformy czasopism