Autorytet społeczny Kościoła katolickiego w Polsce w procesie przemian

Janusz Mariański

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2017.5.004

Abstrakt


W niniejszym artykule zajmujemy się wybranymi aspektami autorytetu społecznego Kościoła katolickiego w społeczeństwie polskim. W świetle wybranych sondaży opinii publicznej i badań socjologicznych próbujemy opisać ten autorytet w jego kilku wymiarach: deklarowane zaufanie do Kościoła katolickiego, zaangażowanie w sprawy polityczne, kompetencje społeczne Kościoła i obecność symboli religijnych w przestrzeni życia publicznego (wtórna analiza wyników badań empirycznych). W ostatnich kilku latach dokonuje się powolny proces swoistego „schładzania się” silnego jeszcze na przełomie XX i XXI wieku społecznego autorytetu Kościoła. Być może proces ten będzie charakteryzował się tendencją wzrostową. Wydaje się, że kryzys autorytetu społecznego Kościoła katolickiego w społeczeństwie polskim oddziałuje na kryzys autorytetu religijnego i odwrotnie, nawet jeżeli siłę tego wzajemnego oddziaływania nie potramy empirycznie wymierzyć w sposób precyzyjny. 

Słowa kluczowe


autorytet społeczny; Kościół katolicki; zaufanie do Kościoła; zaangażowanie polityczne Kościoła; kompetencje społeczne; symbole religijne w przestrzeni publicznej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baniak J., Kościół instytucjonalny w Polsce w wyobrażeniach i ocenach młodzieży licealnej i akademickiej: od akceptacji do kontestacji, „Konteksty Społeczne” 2015, nr 1(3), s. 27‒54.

Changing Human Beliefs and Values, 1981‒2007. A Cross-Cultural Source-book based on the World Values Surveys and European Values Studies, red.

R. Inglehart, Singlo XXI Editores, Mexico 2010.

Drozdowski R., Demokratyczne społeczeństwo obywatelskie w Polsce w obecnych warunkach funkcjonowania państwa, w: Religia i Kościół w społeczeństwie demokratycznym i obywatelskim w Polsce. Między losem a wyborem, red. J. Baniak,Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM,Poznań 2012.

Feliksiak M., Oceny instytucji publicznych, „Komunikat z badań CBOS” 2017, nr 32, s. 1‒17.

Guzik A., Marzęcki R., Stach Ł., Pokolenie ’89. Aksjologia i aktywność młodych Polaków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego,Kraków 2015.

Kwestionariusz wywiadu EVS 2008.

Research International Pentor, w: Wartości i zmiany. Przemiany postaw Polaków w jednoczącej się Europie, red. A.Jasińska-Kania, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2012.

Libiszowska-Żółtkowska M., Socjologia religii w Polsce – historia i współczesność, w: Studia nad życiem społeczno-kulturalnym Polaków w Niemczech, red. W. Misiak, J. Surzykiewicz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.

Mariański J., Kościół katolicki w Polsce w przestrzeni życia publicznego. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.

Marody M., Mandes S., Przemiany polskiej religijności, w: Wartości i zmiany. Przemiany postaw Polaków w jednoczącej się Europie, red. A. Jasińska-Kania, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2012.

Michnik A., Wściekłość i wstyd, Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 2005.

Ochocki A., Kościół katolicki a sprawy publiczne w Polsce, w: Kościół katolicki na początku trzeciego tysiąclecia w opinii Polaków, red. W. Zdaniewicz,

S.H. Zaręba, APOSTOLICUM, Warszawa 2004.

Opinie Polaków o Kościele 2010. Komunikat z badań TNS OBOP (grudzień,2010), Warszawa 2010.

Postawy Polaków wobec Kościoła i Konkordatu w lutym i marcu 1997 roku.Komunikat z badań OBOP (marzec, 1997), Warszawa 1997.

Potocki A., O Kościele także socjologicznie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

Roguska B., Obecność krzyża w przestrzeni publicznej. Komunikat z badań CBOS. BS/ 153/2011, Warszawa 2011.

Roguska B., Opinie o działalności Kościoła. Komunikat z badań CBOS.BS/ 37/2007, Warszawa 2007.

Szawiel T., Kościół polski widziany z zewnątrz, „Przegląd Powszechny” 2000, nr 11 (numer specjalny).

Sztompka P., Zaufanie, w: Biznes, etyka, odpowiedzialność. Podręcznik akademicki, red. W. Gasparski, Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa 2012.

Świątkiewicz W., Portret księdza, w: Kościół katolicki na początku trzeciego tysiąclecia w opinii Polaków, red. W. Zdaniewicz, S.H. Zaręba, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, Warszawa 2004.

Zaręba S.H., Treści religijne w przestrzeni publicznej. Kompozycja czy dekompozycja? w: Lokalna wspólnota wyobrażona. Warszawa i jej mieszkańcy 2010,red. S.H. Zaręba, Wydawnictwo KONTRAST, Warszawa 2012.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-5358
e-ISSN 2450-5366

Partnerzy platformy czasopism