Ugruntowanie autokefalii prawosławia w Polsce współczesnej

Wiesław Mossakowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2012.021

Abstrakt


Author of this paper joints the establish of Orthodox Church’s autocoephalous in Poland with regenerate of Polish State after the 1th World War. The idea of church’s power is composed of: 1) internal elements (in their ecclesiastical hierarchy), 2) external elements (between the church and state’s authority). Special type of autocoephalous had appeared with the fall of Byzantine Empire in 1454. From that time Orthodox Church had been submitted to Sultan of Turkey in the external sphere. The concept of autocoephalic authority gave the independence for Orthodox churches sited in others lands. Early polish Orthodox Church was under Metropolitan of Kijev. However Moscow Cerkev (Church) had obtained the autocoephalous from maternity Church in Constantinople. After the 1th World War, and Bolshevik revolution in Russia liberty contact with Church was unusual. The Superior of Polish Orthodox Hierarchy should ask Patriarch of Moscow and All Russia but it was quite impossible. Especially Superior of Russia’s Church has recognized Polish Orthodox Church as a part of Church of Russia. In the end authority of Polish Orthodoxy asked Patriarch of Constantinople for (blessing) of autocoephalous. For this motion Oecumenical Patriarch of Constantinople had passed the ceremonial proclamation (thomos) promulgated 17 September 1925. Others autocoephalic hierarchies gave acceptances for it. Finally, after many years (1938) President of Poland had been decived decree: “Statute of the state’s Relation to the Polish Authocoephalic Orthodox Church”. But after the 2nd Word War the status of that Church was changing. Polish Authocoephalic Orthodox Church was forced into concessions of recognize power of Patriarch Church in Moscow, and the autocoephalous of 1925 was non canonical and illegal. In the end Patriarch of Moscow and All Russia grated an authocoephalous in 22 June 1948. After the fall of communism Polish Parliament gave “Act of the State’s Relation to the Polish Authocoephalic Orthodox Church in Poland” in 1991. In opinion of this paper’s author there are important the analyses of two problems concerned in public law’s aspects of autocoephalous: legal consequences of Orthodoxy’s power in Church, and consequence of Orthodoxy’s to the state’s public power.


Słowa kluczowe


Autocoephalous; Orthodox Church; Polish Authocoephalic Orthodox Church; interwar period

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Assfalg J., Krüger P., Słownik chrześcijaństwa wschodniego, tłum. A. Bator, M. Dziekan, Katowice 1998.

Bardach J., Historia państwa i prawa Polski, t. I: Do połowy XV wieku, Warszawa 1964.

Borowski M., [w:] Z. Cybichowski, Encyklopedia podręczna prawa publicznego (konstytucyjnego, administracyjnego i międzynarodowego), t. 1, Warszawa (b.r.).

Bułgakow S., Prawosławie. Zarys nauki Kościoła Prawosławnego, tłum. H. Paprocki, Warszawa 1992.

Chélini J., Dzieje religijności w Europie Zachodniej w Średniowieczu, tłum. I. Wyrzykowska, M. Wyrzykowska, Warszawa 1996.

Chodynicki K., Kościół Prawosławny a Rzeczpospolita Polska. Zarys historyczny 1370–1632, Warszawa 1934.

Fantappie C., Introduzione storica al diritto canonico, Bologna 2003.

Haldon J., Bizancjum. Zarys dziejów, tłum. Z. Simbierowicz, Warszawa 2006.

Kaczmarczyk Z., Leśnodorski B., Historia państwa i prawa Polski, t. II: Od połowy XV wieku do 1795, red. J. Bardach, Warszawa 1966.

Klein E., Powszechna historia państwa i prawa, Wrocław 2003.

Koranyi K., Powszechna historia państwa i prawa, t. 3, Warszawa 1966.

Krukowski J., Kościół i państwo, Lublin 1993.

Krukowski J., Warchałowski K., Polskie prawo wyznaniowe, red. J. Krukowski, Warszawa 2000.

Łotocki A., Zasady autokefalii, Warszawa 1932.

Masson H., Słownik herezji w Kościele katolickim, przekł. B. Sęk, Katowice 1993.

McKenzie J., Kościół Rzymsko-katolicki, tłum. T. Szafrański, Warszawa 1975.

Mezglewski A., Misztal H., Stanisz P., Prawo wyznaniowe, Warszawa 2006.

Misztal H., Polskie prawo wyznaniowe, t. 1: Zagadnienia wstępne. Rys historyczny, Lublin 1996.

Osmańczyk E.J., Encyklopedia spraw międzynarodowych i ONZ, Warszawa 1974.

Ostrogorski G., Dzieje Bizancjum, Warszawa 2008.

Riasanovsky N.V., Steinberg M.D., Historia Rosji, tłum. A. Bernaczyk, T. Teszner, Kraków 2009.

Roberson R.G., Chrześcijańskie Kościoły Wschodnie, tłum. K. Bielawski, D. Mionskowska, B. Gierszewska, Bydgoszcz 1998.

Ryszka F., Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1970.

Sójka-Zielińska K., Historia prawa, Warszawa 1995.

Tüchle H., Bouman C.A., Historia Kościoła, przeł. J. Piesiewicz, Warszawa 1986.

Urban K., Kościół prawosławny w Polsce 1945–1970. Rys historyczny, Kraków 1996.

Widuch H.J., Konstantynopol stolicą Ekumenicznego Patriarchatu 325–870, Katowice 1988.

Zyzykin M., Autokefalia i zasady jej zastosowania, Warszawa 1931.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism