Wynagrodzenia profesorów z Polski na Uniwersytecie Bolońskim w drugiej połowie XV wieku

Stanisław A. Sroka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RH.2017.06

Abstrakt


Artykuł jest poświęcony omówieniu wynagrodzeń profesorów pochodzących z Polski wykładających na Uniwersytecie Bolońskim w drugiej połowie XV w. Oparty jest na analizie zachowanych w Archiwum Państwowym w Bolonii wykazów wynagrodzeń wykładowców bolońskiej wszechnicy (od 1470 r.) oraz zachowanych w tymże archiwum wykazów kar finansowych nakładanych na tych wykładowców, którzy zaniedbywali odbywanie zajęć.

 

The paper is devoted to the salaries of professors from Poland lecturing at the University of Bologna in the second half of the 15th century. It is based on the analysis of the registers of salaries of professors of the University of Bologna preserved in the State Archive of Bologna (from 1470) and the lists housed in the same archive of financial penalties imposed on those lecturers, who did not held classes regularly.


Słowa kluczowe


Uniwersytet Boloński; polscy astronomowie XV w.; wynagrodzenie profesorów; University of Bologna; Polish astronomers of the 15th century; salaries of professors

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


A History of the University in Europe, t. I: Universities in the Middle Ages, red. H. de Ridder-Symoens, Cambridge 1992.

Azzolini M., The Duke and the Stars. Astrology and Politics in Renaissance Milan, Harvard 2013.

Bąkowski L., Książę mazowiecki Aleksander, biskup trydencki, Przegląd Historyczny 16, 1913.

Birkenmajer A., Etudes d’histoire des sciences en Pologne, Wrocław 1972.

Birkenmajer A., Jakub z Zalesia, w: Polski słownik biograficzny, t. X (1962-1964).

Birkenmajer A., Jan de Bossis, w: Polski słownik biograficzny, t. X (1962-1964).

Birkenmajer L. A., De diebus naturalibus earumque aequatione. Ouvrage de Barthélemy

Berp de Valentia, astronome du XV-me siècle, Bulletin International de l’Académie des Sciences de Cracovie, Classe des sciences mathématiques et naturelles, seria A: Sciences mathématiques, 1912 (druk: 1913).

Birkenmajer L. A., Mikołaj Wodka z Kwidzynia zwany Abstemius lekarz i astronom polski XV stulecia, Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu 33, 1926.

Bònoli F., Piliarvu D., I lettori di astronomia presso lo Studio di Bologna dal XII al XX secolo, Bologna 2001.

Bronzino G., Notitia doctorum sive catalogus doctorum qui in collegis philosophiae et medicinae Bononiae laureati fuerunt ab anno 1480 usque ad annum 1800, Milano 1962.

Carboni M., La Gabella Grossa di Bologna. La formazione di una grande azienda fiscale, Il Carrobbio 16, 1990.

De Coster A., Foreign and Citizen Teachers at Bologna University in the 15th and 16th centuries. Statutes, statistics and student teachers, Annali di storia delle università italiane 12, 2008.

Dembiński P., Poznańska kapituła katedralna schyłku wieków średnich. Studium prozopograficzne 1428-1500, Poznań 2012.

Dobrzycki J., Markowski M., Przypkowski T., Historia astronomii w Polsce, t. I, Wrocław 1975.

Gąsiorowski A., Kanonicy włocławscy w najstarszej metryce kapitulnej (1435-1500), w: Duchowieństwo kapitulne w Polsce średniowiecznej i wczesnonowożytnej. Studia nad pochodzeniem i funcjonowaniem elity kościelnej, Toruń 2000.

Isajewicz J., Jerzy z Drohobycza we Włoszech i w Krakowie, Małopolskie Studia Historyczne 6, 1963, nr 3-4.

Knoll P. W., „A Pearl of Powerful Learning”. The University of Cracow in the Fifteenth Century, Leiden-Boston 2016.

Kozłowska A., Polskie prognostyki o komecie z 1472 roku. Analiza zawartości treściowej, Studia Mediewistyczne 29, 1992.

Kristeller P. O., Iter Italicum. Accedunt alia itineraria. A Finding List of Uncatalogued or Incompletely Catalogued Humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian and Other Libraries, t. VI, Leiden-London 1992.

Lachs J., Lekarze krakowskiej kapituły katedralnej, Kraków 1905.

Malagola C., I rettori nell’antico Studio e nella moderna università di Bologna, w: tenże, Monografie storiche sullo Studio Bolognese, Bologna 1888.

Markowski M., Astronomia et astrologia Cracoviensia [!] ante annum 1550, Firenze 1990.

Markowski M., I legami fra la scuola cracoviana di astronomia e l’Università di Bologna nel secolo XV, w: Commentationes historicae, Warszawa-Kraków 1988.

Markowski M., Okresy rozwoju astronomii w Polsce w epoce przedkopernikańskiej, Studia Warmińskie 9, 1972.

Markowski M., Repertorium bio-bibliographicum astronomorum Cracoviensium medii aevi, Studia Mediewistyczne 28, 1992.

Morelli G., De Studio scolarium civitatis Bononie manutenendo. Gli statuti del Comune (1335-1454) per la tutela dello Studio e delle Università degli scolari, Archiginnasio 76, 1981.

Ożóg K., The Role of Poland in the Intellectual Development of Europe in the Middle Ages, Kraków 2009.

Pessina Longo H., Georgius de Russia, rettore a Bologna nel XV secolo, Bologna 1988.

Piana C., Nuovi documenti sull’Università di Bologna e sul Collegio di Spagna, Bolonia 1976 (Studia Albornotiana, XXVI).

Rosińska G., Scientific Writings and Astronomical Tables in Cracow a Census of Manuscript Sources (XIVth-XVIth Centuries), Wrocław 1984 (Studia Copiernicana XXII).

Rybus H., Królewicz kardynał Fryderyk Jagiellończyk jako biskup krakowski i arcybiskup gnieźnieński, Warszawa 1935.

Simili A., I lettori di medicina e chirurgia nello Studio di Bologna dal 1460 al 1500, Bologna 1941.

Sorbelli A., Gli stipendi dei Professori dell’Università di Bologna nel secolo XIV, L’Archiginnasio 7, 1912.

Sroka S. A., I rettori polacchi dell’universitas scholarium dello Studio bolognese nella seconda metà del XV secolo, Annali di storia delle università italiane 19, 2015, nr 2.

Sroka S. A., Polacy w Bolonii u schyłku średniowiecza w świetle diariusza Gaspare Codibò z lat 1471-1508, w: Memoria viva. Studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej (1967-2014), Warszawa-Poznań 2015.

Starzyński M., Zgon i pogrzeb Kazimierza Jagiellończyka (1492), w: Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych, Kraków 2012.

Thorndike L., A History of Magic and Experimental Science, t. IV, New York 1934.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism