New possibilities – better perspectives. Interactive system of reinforcing the process of lifelong learning. Integrated Development Assistant (ZAR)

Przemysław Ziółkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2017.020

Abstrakt


Nowe możliwości – lepsze perspektywy. Interaktywny system wzmocnienia procesu uczenia się przez całe życie. Zintegrowany Asystent Rozwoju (ZAR)

Obecnie na rynku dostępnych jest kilka narzędzi wspierających rozwój kompetencji miękkich oraz budujących motywację do samorozwoju użytkowników. Jednym w nowo powstałych narzędzi, które opisuje poniższy tekst, jest aplikacja internetowa Zintegrowany Asystent Rozwoju (ZAR), dostępna pod adresem internetowym: www.zar.edu.pl. System ZAR odróżnia się od już istniejących rozwiązań, gdyż połączy ze sobą oddziaływania online z zajęciami bezpośrednimi (gry diagnostyczno-szkoleniowe). Pozwala on również na elastyczne śledzenie i kształtowanie ścieżki kształcenia osoby dorosłej, jest zatem w pewnych obszarach narzędziem innowacyjnym, oferującym funkcje dotychczas niewykorzystywane w innych aplikacjach oraz integrującym różne rozwiązania stosowane przez konkurencyjne narzędzia.

ZAR to innowacyjne narzędzie wspierające kształcenie i rozwój osób dorosłych, skierowane zarówno do użytkowników indywidualnych zainteresowanych podnoszeniem własnych kompetencji lub umiejętności, jak również dla instytucji (m.in. szkół, firm edukacyjnych, itp. dysponujących ofertą w zakresie podnoszenia poziomu kompetencji). Zintegrowany Asystent Rozwoju składa się z dwóch części: modułu bezpośredniego w formie gier szkoleniowych oraz modułu zdanego mającego postać aplikacji internetowej ZAR. Wszystkie elementy ZAR zostały opracowane przez grupę ekspertów m.in. z zakresu psychologii, socjologii, zarządzania.

Aplikacja internetowa ZAR zapewnia użytkownikom możliwość korzystania z treści szkoleniowych, materiałów rozwojowych itp. Taką funkcjonalność dają moduły zdalne: „Interaktywny Coach” i „Zestawy rozwojowe”. Mają one postać autorskich plików tekstowych i/lub multimedialnych. Ważną możliwością dostępną w aplikacji ZAR jest dopasowanie treści do potrzeb i stanu zaawansowania użytkownika ocenionej uprzednio w etapie autodiagnozy, a także jego specyfiki uczenia się poprzez aplikację internetową.

Założenia Zintegrowanego Asystenta Rozwoju (ZAR) oparte są na koncepcji ja realnego/ idealnego E. T. Higginsa. Przejście od „ja realnego” do „ja idealnego” realizowane jest przy wykorzystaniu różnych funkcjonalności ZAR (m.in. spersonalizowane narzędzie służące wyznaczaniu celów w zakresie kształcenia, monitorujące poziom ich realizacji, motywujące do podjęcia działań rozwojowych poprzez wysyłanie wiadomości na profil użytkownika, a także proponowanie różnorodnych zadań rozwijających daną kompetencję oraz prezentowanie ofert edukacyjnych dopasowanych do potrzeb).

Funkcjonalność aplikacji ZAR została zaprojektowana w ten sposób, aby sugerowała użytkownikowi, które obszary rozwoju są kluczowe w jego przypadku i od których ma rozpocząć poprawę swoich kompetencji. Warto przy tym zauważyć, że wersja zdalna (aplikacja internetowa) ZAR stanowi jeden z wielu elementów realizowanych w projekcie, zmierzających do wzmocnienia umiejętności uczenia się przez całe życie u osób dorosłych. Aplikacja może być wykorzystywana w sposób odrębny (autonomiczny), jak również powiązany z częścią bezpośrednią realizowaną w formie gier szkoleniowo-dydaktycznych (wersja bezpośrednia ZAR).

Niniejszy artykuł jest informacją na temat realizacji projektu oraz wypracowanych w ramach projektu innowacyjnych narzędzi służących edukacji osób dorosłych i wspierania realizacji idei uczenia się przez całe życie.

W ujęciu całościowym składnikami aplikacji ZAR są:

• aplikacja – baza materiałów, m.in. autorskie zadania rozwojowe, materiały motywujące, podnoszące poziom kompetencji w wybranych obszarach,

• aplikacja – interaktywny asystent samorozwoju (funkcjonalność),

• gry szkoleniowe – scenariusze gier służące diagnozie wybranych kompetencji oraz wdrożeniu osoby do korzystania z aplikacji.


Słowa kluczowe


zintegrowany asystent rozwoju; e-edukacja; innowacyjna edukacja

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Czarkowski J. J. (2012), E-learning jako sposób edukacji dorosłych, [w:] E-learning dla dorosłych. Warszawa: Difin S.A. http://www.ksiegarnia.difin.pl/imgs_upload/fragment-E-learning.pdf (dostęp: 31.08.2017)

Mikowska M. (2015), Smartfonizacja w Polsce (Raport III edycja). Marketing mobilny w Polsce, s. 6–8. http://www.tnsglobal.pl/coslychac/files/2015/05/POLSKA_JEST_MOBI_2015.

pdf (dostęp: 31.08.2017).

Shield L., Kukulska-Hulme A., Thompson J. (red.) (2008), Mobile Assisted Language Learning, Special Issue of the journal ReCALL. Cambridge University Press: wrzesień 2008.

Smith, A. (2015). U.S. Smartphone Use in 2015 (Raport). Pew Research Center Internet, Science & Tech. http://www.pewinternet.org/2015/04/01/us-smartphone-use-in-2015/ (dostęp: 31.08.2017).

Zając J. M., Krejtz M. (2007), Internet jako przedmiot i obszar badań psychologii społecznej, „Psychologia Społeczna”, tom 2, (3-4) 5, s. 191–200 http://www.spoleczna.psychologia.pl/pliki/2007_3/zajac_krejtz_2007_3.pdf (dostęp: 31.08.2017).

Ziółkowski P. (2015), Teoretyczne podstawy kształcenia. Bydgoszcz: WSG.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism