Percepcja lęku przed śmiercią w kontekście Tanatopedagogicznej Relacyjnej Terapii Zastępczej – analiza porównawcza wyników badań z Czech, Polski, Ukrainy, Włoch

Józef Binnebesel

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2017.017

Abstrakt


Tanatopedagogiczna Relacyjna Terapia Zastępcza (TRTZ) jest integralnym elementem rozwijającej się tanatopedagogiki i swoje źródło czerpie z doświadczenia w pracy z dziećmi terminalnie chorymi oraz ich rodzicami. W kontekście powstałego narzędzia diagnostyczno- terapeutycznego, w latach 2009–2014 przeprowadzono w Czechach, Polsce, na Ukrainie i we Włoszech badania, których celem było poznanie percepcji lęku przed śmiercią. Prezentowana część badań została przeprowadzona w strategii ilościowej, narzędziem autorskim na próbie 792 osób reprezentujących zawody pomocowe.


Słowa kluczowe


tanatopedagogika; tanatopsychologia; lęk; strach; lęk tanatyczny; terapia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abramowiczówna Z. (red.) (1960). θάνατος. Słownik grecko-polski (T. 2 ( E-K), s. 440–441). Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe.

Binnebesel J. (1995), Kulturowa koncepcja lęku przed śmiercią jako nadzieja dla pedagogiki, w: J. Górniewicz (red.), Z problematyki teorii edukacji : materiały z działalności PTP w Toruniu Warszawa: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne w Toruniu, s. 93–100.

Binnebesel J. (2000), Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową: aspekt pozamedyczny. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Binnebesel J. (2003), Opieka nad dziećmi i młodzieżą z chorobą nowotworową w doświadczeniu pacjentów. Toruń: Wydaw. UMK.

Binnebesel J. (2007), Pedagogiczno-kulturowe uwarunkowania percepcji śmierci u dzieci i młodzieży, W: S. Badora & R. Stojecka-Zuber (Red.), Pedagogika wobec problemów opieki i resocjalizacji Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, s. 95–10).

Binnebesel J. (2011), The problem of communicating with a child in the context of death and dying, W: M. Bargel, E. Jarosz, & M. Jůzl, (Red.), Sociální pedagogika v souvislostech globální krize : sborník příspěvků z mezinárodní konference (s. 753–760). Brno: Institut mezioborových studií, Brno, 2011. Pobrano z https://is.muni.cz/publication/967995/cs

Binnebesel J. (2013), Tanatopedagogika w doświadczeniu wielowymiarowości człowieka i śmierci. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Binnebesel J. (2016), Lęk tanatyczny w kontekście Tanatopedagogicznej Relacyjnej Terapii Zastępczej, W: E. Krajewska-Kułak, A. Guzowski, G. Bejda (red.), Kultura śmierci, kultura umierania (1. wyd., T. 1),. Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, s. 128–157.

Binnebesel J. (2017), Percepcja lęku przed śmiercią w kontekście Tanatopedagogicznej Relacyjnej Terapii Zastępczej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Binnebesel J., Formella Z., Janowicz A., Krakowiak, P. (red.) (2011), Parlare di cose serie con i bambini a casa e a scuola. La sofferenza e la fine della vita. Roma: LAS.

Binnebesel J., Krakowiak P., Paczkowska A. (2010), Psychological and educational aspects of hospice voluntary action, W: T. Żółkowska, L. Konopska (red.), Disability - the contextuality of its meaning (s. 23–29). Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski.

Dąbrowski Z. (2006), Pedagogika opiekuńcza w zarysie (Wyd. 4 popr., uzup, T. 1). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Euromaidan (2017, październik 2), W: Wikipedia. Pobrano z https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Euromaidan&oldid=803419470

Godawa G. (2016), Funkcjonowanie rodziny dziecka objętego domową opieką hospicyjną. Studium tanatopedagogiczne. Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Grimal P. (2008), Pentos Πένθος. M. Bronarska (Tłum.), Słownik mitologii greckiej i rzymskiej (Wyd. 3, dodr, s. 286). Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo.

Grøn A. (2008), The Concept of Anxiety in Søren Kierkegaard. Mercer University Press.

Kępiński A. (2002), Lęk (Wyd. 1 w tej ed). Kraków: Wydaw. Literackie.

Kierkegaard S. (2014), The Concept of Anxiety: A Simple Psychologically Oriented Deliberation in View of the Dogmatic Problem of Hereditary Sin. W. W. Norton & Company.

Kübler-Ross E. (1996), Życiodajna śmierć: o życiu, śmierci i życiu po śmierci. (M. Stahre-Godycka, Tłum.). Poznań: Księgarnia Św[iętego] Wojciecha.

Kübler-Ross E. (1998), Rozmowy o śmierci i umieraniu. (I. Doleżal-Nowicka, Tłum.).

Poznań: Media Rodzina of Poznań.

Kübler-Ross E. (2007), Dzieci i śmierć: jak dzieci i ich rodzice radzą sobie ze śmiercią. (M. Gajdzińska, Tłum.). Poznań: Harbor Point Media Rodzina.

Kübler-Ross E. (2008), Śmierć: ostatni etap rozwoju. (K. Sobiepanek-Szczęsna, Tłum.). Warszawa: MT Biznes.

Kübler-Ross E. (2010), Pytania i odpowiedzi na temat śmierci i umierania: odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące śmierci. (K. Sobiepanek-Szczęsna,

Tłum.). Warszawa: MT Biznes.

Kübler-Ross E. (2014a), Lekcje życia: specjaliści od śmierci i umierania zdradzają tajemnice życia. (K. Puławski, Tłum.). Poznań: Media Rodzina.

Kübler-Ross E. (2014b), On Death and Dying: What the Dying Have to Teach Doctors, Nurses, Clergy and Their Own Families. Simon and Schuster.

Makselon J. (1988), Lęk wobec śmierci: Wybrane teorie i badania psychologiczne. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne.

Nowicka A. (2012), Crisis situations in the course of Alzheimer’s disease as a source of suffering for patients and their carers, W: J. Binnebesel, Z. Formella, P. Krakowiak, U. Domżał (red.), Experiencing a suffering (T. 2, s. 245–274).

Roma/Lodz: LAS – Libreria Ateneo Salesiano, WSEZiNS. Pobrano z https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/446587

Tillich P. (1986), Religiöse Reden. Berlin ; New York: Walter de Gruyter.

Tillich P. (1994), Pytanie o Nieuwarunkowane: pisma z filozofii religii. (J. Zychowicz, Tłum.). Kraków: Znak.

Tillich P. (2000), The Courage to Be (2 Sub edition). New Haven: Yale University Press.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism