Zachowania prozdrowotne studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Wyniki badań i rekomendacje

Żanetta Kaczmarek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2017.013

Abstrakt


Artykuł ma charakter empiryczny i teoretyczny. Część teoretyczna ogranicza się do definicji zachowań prozdrowotnych, które to stanowią podstawę podjętych badań empirycznych. Całościowe badania miały charakter ilościowy ale i jakościowy. W przedstawionym materiale autorka prezentuje wybrane wyniki badań ilościowych, szukając odpowiedzi na pytania:

– jaki jest profil społeczny studentów-seniorów uczęszczających na zajęcia UTW?

– jakie zachowania prozdrowotne preferują?

Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, w kwietniu 2017 roku. Wyniki badań wskazują na zróżnicowanie działania seniorów w zakresie troski o zdrowie oraz różnej motywacji podjęcia kształcenia w okresie późnej dorosłości. W sensie projekcyjnym posłużą optymalizacji działań programowych, tym bardziej, że Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu obchodzi w tym roku dopiero pierwszy rok działalności.


Słowa kluczowe


psychologia zdrowia; zachowania prozdrowotne; badania ilościowe; diagnoza społeczna; projektowanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arendt A., Laszczyńska M., Bażdyło M. (2014), Ocena zachowań zdrowotnych mężczyzn po 40 roku życia, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, 95(3).

Heszen I., Sęk H. (2007), Psychologia zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kuźnicka J. (2017), Zachowania prozdrowotne studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, Wykorzystano elementy niepublikowanej pracy magisterskiej, wykonanej pod kierunkiem dr Żanetty Kaczmarek, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

Mróz J., Kaleta K. (2013), Struktura relacji w rodzinie pochodzenia a zachowania prozdrowotne dorosłych, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, 94(2).

Muszalik M., Zielińska-Więczkowska H., Kędziora-Kornatowska K. i wsp. (2013), Ocena wybranych zachowań sprzyjających zdrowiu wśród osób starszych w oparciu o Inwentarz Zachowań Zdrowotnych Juczyńskiego w aspekcie czynników socjo-demograficznych, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, 94(3).

Ogińska-Bulik N., Zadworna-Cieślak M., Rogala E (2015)., Rola zasobów osobistych w podejmowaniu zachowań zdrowotnych przez osoby w wieku senioralnym, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, 96(3).

Smoleń E., Gazdowicz L., Żyłka-Reut A. (2011), Zachowania zdrowotne osób starszych, „Pielęgniarstwo XXI Wieku”, 3(36).

Sobieszczańska M. (2016), Prewencja chorób serca, wykład dla studentów UTW we Wrocławiu z dnia 04.11.2016.

Syrkiewicz-Świtała M., Holecki T., Wojtynek E. (2014), Znaczenie mass mediów w promocji zdrowia, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu”, 20(2).

Tańska M., Babicz-Zielińska E., Przysławski J. (2013), Postawy osób starszych wobec zdrowia i żywności o działaniu prozdrowotnym, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, 94(4).

WHO, Good health adds life to years. Global brief for World Health Day.

Wojtasik W., Szulc A., Kołodziejczyk M. i wsp. (2015), Wybrane zagadnienia dotyczące wpływu wysiłku fizycznego na organizm człowieka, „Journal of Education, Health and Sport”, 5(10).

Woynarowska B. (2008), Edukacja zdrowotna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Netografia:

Główny Urząd Statystyczny. Portal informacyjny, dostępny na: http://stat.gov.pl/ (otwarcia wielokrotne, luty/kwiecień 2017).

Polskie Badania Internetu. Raporty i analizy. Polscy internauci, dostępny na: http://pbi.org.pl/raporty/polscy-internauci/ (otwarty 23.04.2017).

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, http://www.ptkardio.pl (otwarcia wielokrotne, marzec/kwiecień 2017).
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism