Tourist and Recreational Activity of Seniors on the Example of the Poznań Metropolis

Maria Zamelska, Beata Kaczor

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2017.012

Abstrakt


Aktywność turystyczno-rekreacyjna seniorów na przykładzie metropolii Poznań

Celem artykułu jest identyfikacja preferencji i potrzeb w zakresie aktywności turystyczno-rekreacyjnej seniorów – mieszkańców Metropolii Poznań. W artykule przyjęto, iż seniorami określać będziemy osoby w wieku 50+, podobnie jak w publikacjach Głównego Urzędu Statystycznego oraz dokumentach rządowych1. Jest to grupa niejednorodna, są w niej zarówno osoby aktywne zawodowo, jak i emeryci, renciści czy osoby bezrobotne o różnym wykształceniu i różnym stanie zdrowia.

Artykuł ma charakter badawczy i dotyczy uwarunkowań przestrzennych, społeczno- -ekonomicznych oraz demograficznych wybranych form aktywności seniorów w czasie wolnym. Do weryfikacji hipotez wykorzystana została metoda sondażu bezpośredniego, zastosowano technikę wywiadu z kwestionariuszem. Podmiotem badań było 538 seniorów (w wieku 50+) – mieszkańców Metropolii Poznań. Wyniki badań w dużym stopniu potwierdziły przyjęte hipotezy. Stwierdzono, iż dominującą potrzebą, warunkującą aktywność turystyczno-rekreacyjną jest poszukiwanie ciszy, spokoju i wypoczynku, rekreacja ruchowa, chęć poznania przyrody i kultury. Nie potwierdziła się w pełni teza, iż jedną z dominujących potrzeb podjęcia aktywności turystyczno-rekreacyjnej jest chęć poprawy zdrowia. Praktyczną implikacją artykułu jest wskazanie obszarów preferowanych przez mieszkańców do celów turystyczno- -rekreacyjnych. Seniorzy wiedzą, gdzie można wypoczywać, jednak są to te najbardziej popularne i znane miejsca metropolii, jak Dolina Warty i okolice Jeziora Maltańskiego, choć chętnie również spędzają czas wolny blisko domu, w parkach miejskich, które są dobrze przygotowane do odpoczynku osób starszych.

W wyniku weryfikacji tezy zakładającej, iż seniorzy dysponują większą ilością czasu wolnego, który przeznaczają na aktywny wypoczynek turystyczno-rekreacyjny, ustalono, że ilość czasu wolnego wzrasta wprost proporcjonalnie do wieku i przybiera znaczącą wartość (powyżej dwóch dni tygodniowo) dopiero wśród badanych w wieku 65+. Nie przełożyło się to na czas trwania wyjazdów seniorów w celach turystyczno-rekreacyjnych, ponieważ z dłuższych wyjazdów (2 dni z noclegiem i więcej) relatywnie częściej korzystały osoby w wieku do 65 lat.

 


Słowa kluczowe


metropolia Poznań; aktywność turystyczno-rekreacyjna; osoby 50+

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Błędowski P. (2012), Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa ttp://senior.gov.pl/source/raport_osoby%20 starsze.pdf) Europa w perspektywie roku 2050, 2007, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, PAN, Warszawa.

Górna J. (2015), Preferencje i aktywność turystyczna Polaków w wieku 50+, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, „Kultura Fizyczna”, t. XIV, nr 1, Częstochowa, s. 153–166.

Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B. (2012), Turystyka osób starszych w Polsce – uwarunkowania społeczno-demograficzne, [w:] Rapacz A. (red.), Wyzwania współczesnej polityki turystycznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 259, Wrocław, s. 95–108.

Halicki J. (2006), Społeczne teorie starzenia się, [w:] Halicka M., Halicki J. (red.), Zostawić ślad na ziemi, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Kaczmarek T. (red.) (2015), Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań, Centrum Badań Metropolitarnych UAM w Poznaniu, Poznań.

Karpiński A. (2007), Europa w perspektywie roku 2050, PAN, Warszawa.

Karpiński A. (2008), Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa: diagnoza i program działania, Komitetu Prognoz „Polska 2000plus”, PAN, Warszawa.

Kociszewski P. (2016), Starzenie ludności w ujęciu geograficznym – założenia geografii starości [w:] Herudzińska M., Błaszczak I. (red.), Znane i nieznane oblicza starości jako obszar wyzwań dla społeczeństw XXI wieku, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Koprowiak E., Nowak B. (2007), Style życia ludzi starszych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Wydawnictwo Neurocentrum, Lublin.

Lutz W., Scherbow S. (2003), Will population ageing necessarily lead to an increase In the number of persons with disabilities? Alternative scenarios for the European Union, „European Demographic Research Papers”, nr 3.

Mizgajski A., Zwierzchowska I. (2015), Zielona infrastruktura, [w:] Kaczmarek T., Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań, Centrum Badań Metropolitarnych UAM w Poznaniu, Poznań.

Oliwińska I.A. (2009), Style życia współczesnych polaków an przedpolu starości, [w:] Piekarska J., Piekarski W., Aktywny senior. Jak zachować sprawność intelektualną w podeszłym wieku?, Delfin, Warszawa.

Rosset E. (1959), Proces starzenia się ludności. Studium demograficzne, Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, Warszawa.

Rowe J. W., Kahn R. L. (1998), Successful Aging, Pantheon Books, New York.

Szukalski P. (red.) (2009), Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Walker A. (2006), Active ageing: Maintaining health and autonomy across the life course, [w:] Geriatrics 2006. Proceedings of the international Congress of elderly Health, Istambuł, Turkey, s.107–113.

http://www.mpips.gov.pl/, dostęp z dnia 28.05.2017

http://mrs.poznan.pl/czytelnia-wirtualna/, dostęp z dnia 15.04.2017
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism