Style partycypacji kulturalnej człowieka dorosłego. Walidacja narzędzia pomiarowego

Katarzyna Karolina Jarosz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2017.007

Abstrakt


Artykuł przedstawia proces walidacji narzędzia pomiarowego, diagnozującego style partycypacji kulturalnej człowieka dorosłego. Jego celem jest opis uzyskanych wyników w poszczególnych etapach walidacji oraz określenie związku pomiędzy stylami partycypacji kulturalnej a układami kultury prezentowanymi przez socjologów kultury. W związku z czym przedmiotem badań jest styl partycypacji kulturalnej człowieka dorosłego. Badania pilotażowe, jak i właściwe zostały przeprowadzone w województwie opolskim, próba badawcza kolejno liczyła 100, a następnie 400 respondentów.

Za podstawę teoretyczno-metodologiczną rozważań przyjęto konstrukt teoretyczny Kazimierza Obuchowskiego, opisujący podmiotowy oraz przedmiotowy standard funkcjonowania jednostki, oraz układy kultury według Antoniny Kłoskowskiej.

Analiza wyników badań została przeprowadzona w programie Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) i obejmowała analizę czynnikową oraz określiła rzetelność jak również trafność wewnętrzną oraz zewnętrzną skali stylów partycypacji kulturalnej. Statystka rzetelności Alfa Cronbacha uzyskała wysokie wartości i wyniosła dla stylu partycypacji podmiotowego 0,95, a dla stylu partycypacji przedmiotowego 0,88. Trafność wewnętrzną opisywanej skali potwierdził współczynnik korelacji r-Pearsona wynoszący r= - 0,79. Zadowalające okazały się także wartości potwierdzające trafność wewnętrzną narzędzia poddanego procesowi walidacji, będące efektem korelacji analizowanych stylów z podmiotowym wymiarem jakości życia respondentów, które wyniosły kolejno dla stylu partycypacji podmiotowego r= 0,45, a dla stylu partycypacji przedmiotowego r= -0,38.

Propozycja skali składa się 54 twierdzeń zgrupowanych w dwa główne wymiary, którymi okazały się: podmiotowy oraz przedmiotowy styl partycypacji kulturalnej.


Słowa kluczowe


walidacja narzędzia pomiarowego; partycypacja kulturalna; podmiotowość; kultura; układy kultury; standardy funkcjonowania jednostki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


American Educational Reasearch Association, American Psychological Association, National Council on Measurement in Education, (2007), Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice, tłum. E. Hornowska, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Bedyńska S., Brzezicka A., (2007), Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, Warszawa.

Brzeziński J., (1999), Metodologia badań psychologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Dziubińska-Michalewicz M., Kojder A., (2003), Uczestnictwo w kulturze mieszkańców Polski. Raport nr 215, Kancelaria Sejmu: Biuro Studiów i Ekspertyz (raport o stanie i zróżnicowaniach kultury miejskiej w Polsce).

Eco U., (1996), Semiologia życia codziennego, przeł. J. Ugniewska, P. Salwa, Spółdzielnia Wydawnicza „ Czytelnik”, Warszawa.

Francuz P., Mackiewicz R., (2005), Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą, Wydawnictwo KUL, Lublin.

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., (2001), Metody badawcze w naukach społecznych, tłum. E. Hornowska, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.

Frąckowiak T. (2004), Kwestionariusz Poczucia Jakości Życia autorstwa Marii Straś-Romanowskiej, Anny Oleszkiewicz, Tomasza Frąckowiaka, (niepublikowana praca magisterska, Uniwersytet Wrocławski), Wrocław.

Golka M., (2007), Socjologia kultury, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Hejnicka-Bezwińska T., (2008), Pedagogika ogólna, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Horbowski A., (2004), Kultura w edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Hornowska E., (2005), Testy psychologiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.

Jankowski D., (1998), Kultura. Uczestnictwo w kulturze, [w:] Encyklopedia psychologii, W. Szewczuk (red.), Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa.

Jankowski D., (2009), Pedagogika kultury: studia i koncepcje, Oficyna Wydawnicza

„Impuls”, Kraków.

Jarosz K., (2016), Znaczenie aktywności kulturalnej dla jakości życia człowieka dorosłego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Obuchowski K., (2008), Od przedmiotu do podmiotu, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

Słowińska S., (2016), Edukacja kulturalna dorosłych w teorii i badaniach empirycznych w Polsce po 1989 roku – wybrane aspekty, „Rocznik Andragogiczny”.

Szyling G., Koncepcja walidacji efektów uczenia się: obszary pedagogicznych redukcji ich (nie)zamierzonych efektów, „Rocznik Andragogiczny”.

Straś-Romanowska M., (1992), Los człowieka jako problem psychologiczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Tyszka A., (1971), Uczestnictwo w kulturze. O różnorodności stylów życia, Państwowe Wydawnictwo Akademickie, Warszawa.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism