Lud, t. 97, 2013

Danuta Penkala-Gawęcka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/lud97.2013.00

Abstrakt


I. ANTROPOLOGIE PROBLEMOWE – NOWY KROK W ROZWOJU NASZEJ DYSCYPLINY?

Katarzyna K a n i o w s k a, Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Katarzyna M a j b r o d a, Drogi wiedzy w antropologii społeczno-kulturowej po zwrocie ku sensoryczności i niedyskursywnemu doświadczaniu rzeczywistości . . 17

Janusz Ba r a ń s k i, Kultura materialna. Nowy paradygmat antropologiczny . . . . . . 39

Grażyna K u b i c a, Społeczne biografie zdjęć terenowych, czyli antropologia wizualna archiwalnej fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Izabella M a i n, Anna Wi t e s k a - M ł y n a r c z y k, Antropologia medyczna dzisiaj. Zarys problematyki i perspektywy teoretyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Marta S o n g i n - M o k r z a n, Antropologia zaangażowana w Polsce. Poza postmodernistyczną koncepcję nauki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

Inga B. K u źma, Antropologia przezwyciężająca „hermeneutyczną niesprawiedliwość”. Z badań w schronisku dla bezdomnych kobiet . . . . . . . . . . . . . . . 133

Łukasz M i c h o ń, O pewnym projekcie antropologii wspierającej proces kreowania rzeczywistości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

 

II. ARTYKUŁY

Andrzej Z a p o r o w s k i, Kultura w świetle amerykańskiej antropologii współczesności . 175

Magdalena L u b a ń s k a, Agata Ł a d y k o w s k a, Prawosławie – „chrześcijaństwo peryferyjne”? O teologicznych uwikłaniach teorii antropologicznej i stronniczości perspektyw poznawczych antropologii chrześcijaństwa . . . . . . . . . . . . . . 195

Maria D ę b i ń s k a, Natura, kultura i hybrydy. Prawne konstrukcje transseksualizmu i sprawy o ustalenie płci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Karolina D u d e k, Współczesne wesela widziane oczami fotografów i wideofilmowców. Figury myślenia i kategorie estetyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Kamil P i e t r owi a k, Kłamstwo, uczciwość, zaufanie. Problemy etyczne w badaniach na temat życia osób niewidomych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

 

III. KOMUNIKATY

Agata Agnieszka Ko n c z a l, Kult świętego Huberta w Polsce w świetle koncepcji tradycji wynalezionej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

Weronika S z e r l e, Ciemne suknie ślubne na Kaszubach. Próba interpretacji zjawiska. . 305

 

IV. ROZMOWY I WSPOMNIENIA

Anna Z a d r o ż y ń s k a, „Wydaje mi się, że etnologia idzie w bardzo dobrym kierunku…”. Odpowiedzi na pytania Zbigniewa Jasiewicza . . . . . . . . . . . . 319

 

V. RECENZJE I NOTY RECENZYJNE

Agnieszka K o ś c i a ń s k a (red.), Antropologia seksualności. Teoria, etnografia, zastosowanie, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2012 (Anna Witeska-Młynarczyk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

Małgorzata R a j t a r, Justyna S t r a c z u k (red.), Emocje w kulturze, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Narodowe Centrum Kultury 2012 (Waldemar Kuligowski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337

Danuta P e n k a l a - G a w ę c k a , Izabella M a i n , Anna Wi t e s k a - M ł y n a r c z y k (red.), W zdrowiu i w chorobie… Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych, Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, nr 17, Poznań: Biblioteka Telgte Wydawnictwo 2012 (Agnieszka Kościańska) . . . . . . . . . . 339

Juraj P o d o b a , Vývoj stavitel’stva a spôsobu bývania v dedinskom prostredí v 20. storočí, Etnografi cke monografi e, zv. 1, Bratislava: Slovenská asociácia sociálnych antropológov 2011 (Waldemar Kuligowski) . . . . . . . . . . . . . . 342

Rastislava S t o l i č n á - M i k o l a j o v á (ed.), Katarína N o v á k o v á , Kulinárna kultúra regiónov Slovenska, Bratislava: VEDA vydavatel’stvo Slovenskej akadémie vied 2012 (Anna Drożdż). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345

Patrycja T r z e s z c z y ń s k a , Łemkowszczyzna zapamiętana. Opowieści o przeszłości i przestrzeni, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2013 (Anna Szyfer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

Natalia B l o c h , Anna Weronika B r z e z i ń s k a (red., współpraca Błażej Warkocki, Małgorzata Wosińska), Sztutowo/Stutthof. Gdzieś pomiędzy plażą a obozem, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2013 (Marek Pawlak) . . . . . . . . 349

 

VI. KRONIKA

89. Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Zielona Góra, 12 września 2013 (Jerzy Adamczewski) . . . . . . . . . . . . . . . 353

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego za okres od września 2012 do sierpnia 2013 (Jerzy Adamczewski) . . . . . . . . . . . 357

Posiedzenie plenarne Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, Warszawa, 7 grudnia 2012 (Irena Kabat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369

 

VII. IN MEMORIAM

Mieczysław Soppa (1959-2013), (Roman Bąk, Irena i Marianna Soppa) . . . . . . . 373

Noty o autorach artykułów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377

Informacje dla autorów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381


Pełny tekst:

PDF

Partnerzy platformy czasopism