Rossica w późnej twórczości Elizy Orzeszkowej. Nieznany kontekst

Andrzej Baranow

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2018.059

Abstrakt


--

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Awierincew, Siergiej. S. 1977. Poetika rannie-wizantijskoj litieratury. Moskwa: Izdatielstwo CODA.

Brückner, Aleksander 1946. Dzieje kultury polskiej, t. 4, Kraków: Wydaw. F. Pieczątkowski.

Bursow, Boris. I. 1979. Licznost’ Dostojewskogo. Leningrad: Sowietskij pisatiel.

Chrzanowski, Ignacy 1939. Studia i szkice, rozbiory i krytyki, t. 2. Kraków: Skład Główny w Księgarniach Gebethnera i Wolffa.

Cybienko, Jelena Z. 1978. Iz istorii polsko-russkich litieraturnych swiaziej Х1Х–ХХ ww. Moskwa: Izdatielstwo Moskowskogo uniwiersitieta.

Czachowski, Kazimierz 1972. Obraz współczesnej literatury polskiej. Warszawa.

Dostojewskij, Fiedor. 1978. Połnoje sobranije soczinienij w 30 tomach. Leningrad: Izdatielstwo «Prawda».

Drogoszewski, Aureli 1933. Eliza Orzeszkowa. 1841–1910. Warszawa: Nakł. Towarzystwa im. Elizy Orzeszkowej.

Frank, Siemien A. 1990. Soczinienija. Moskwa: Izdatielstwo «Prawda».

Gribowskaja, Aleksandra I. 1957. Eliza Ożeszko i russkaja litieratura. „Dokłady i soobszczenija Lwowskogo gosudarstwiennogo uniwiersitieta im. I. Franko”. Lwow.

Iwanowa, Adiel A. 1995. Fiłosofskije otkrytija Dostojewskogo. Moskwa: Nauka.

Klaus, Jewgienij M. 1971. Paskal. Moskwa: Nauka.

Krzyżanowski, Julian 1962. W kręgu wielkich realistów. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Litieraturnoje nasledstwo 1971. T. 83. Moskwa: Nauka.

Łosiew, Aleksiej F. 1930. Oczerki anticznogo simwolizma i mifołogii. T. 1. Moskwa: Izd-je awtora.

Orzeszkowa, Eliza 1956. Listy zebrane, t. 3. Wrocław–Kraków: Zakład im. Ossolińskich.

Orzeszkowa, Eliza 1959. Pisma krytycznoliterackie, Wrocław–Kraków: Zakład im. Ossolińskich.

Paskal, Blez 1888. Mysli. Sankt-Pietiersburg: Tipografija N.A. Lebiediewablez.

Sołowjew, Władimir S. 1907. Sobranije soczinienij. T. 3. Sankt-Pietiersburg: Izd. T-wa «Obszczestwiennaja polza».

Tomkowski, Jan 1993. Mój pozytywizm. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Ulewicz, Tadeusz 1965. Dzieje Katedry Historii Literatury Polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim, Kraków.

Zadonskij, Tichon 1875. Tworienija. T. 2. Moskwa: Sinodalnaja Tipografija.
Partnerzy platformy czasopism