O senatorach koronnych za Władysława IV

Marcin Broniarczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KH.2018.125.1.07

Abstrakt


Artykuł recenzyjny dotyczy monografii Andrzeja Korytki poświęconej senatowi koronnemu jako jednemu z trzech — obok króla i izby poselskiej — stanów sejmujących w okresie panowania Władysława IV Wazy (1632–1648). Senat był izbą wyższą staropolskiego parlamentu, którą tworzyli urzędnicy pochodzący z nominacji królewskiej, pełniący swoje funkcje dożywotnio. W jego skład wchodzili biskupi, wojewodowie, kasztelanowie oraz ministrowie. Książka jest wieloaspektową analizą funkcjonowania senatu koronnego na forum obrad parlamentu za rządów drugiego Wazy, a także poza nim, m.in. na sejmikach ziemskich.

 

The present article reviews Andrzej Korytko’s monograph on the Crown Senate regarded as one of the three — besides the king and the Chamber of Envoys — parliamentary estates under King Władysław IV Vasa (1632–1648). The Senate was the upper chamber of the Polish Parliament, made up of officials appointed for life by the king. The Senate was composed of bishops, palatines, castellans, and ministers. Korytko’s book is a multi-aspect analysis of the functioning of the Crown Senate within the parliamentary forum under King Władysław IV Vasa, and also outside it, for example at dietines.


Słowa kluczowe


Władysław IV; sejm; senat; parlamentaryzm staropolski; rady senatu; senatorowie rezydenci; wota senatorskie; Wazowie; Sejm; Senate; old-Polish parliamentarism; Senate sessions; senators residents; senators’ vota; the Vasas

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Berdecka Anna, Turnau Irena, Życie codzienne w Warszawie okresu oświecenia, PIW, Warszawa 1969.

Broniarczyk Marcin, „Kasztelanowie mniejsi z Wielkopolski, Kujaw i Mazowsza w czasach Władysława IV”, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. E. Opalińskiego, mps w bibliotece IH PAN w Warszawie, Warszawa 2015.

Broniarczyk Marcin, Wykształcenie świeckich senatorów w Koronie za Władysława IV, KH 119, 2012, 2, s. 251–302.

Chłapowski Krzysztof, Elita senatorsko-dygnitarska Korony za czasów Zygmunta III i Władysława IV, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1996.

Chłapowski Krzysztof, Kasztelanowie i starostowie liwscy w czasach Wazów, „Rocznik Liwski” 4, 2008/2009.

Chłapowski Krzysztof, Starostowie w Wielkopolsce, na Kujawach i Mazowszu 1565–1696.

Materiały źródłowe, IH PAN, Warszawa 2007.

Ciara Stefan, Senatorowie i dygnitarze koronni w drugiej połowie XVII wieku, Ossolineum, Wrocław 1990.

Czapliński Władysław, Leszczyński Jan, PSB, t. 17, Wrocław 1972.

Czapliński Władysław, Senat za Władysława IV, w: Studia historyczne ku czci Stanisława Kutrzeby, t. 1, Druk. Uniw. Jagiell., Kraków 1938.

Czapliński Władysław, Władysław IV i jego czasy, Universitas, Kraków 2008.

Dąbrowski Janusz S., Senat Koronny. Stan sejmujący w czasach Jana Kazimierza, Historia Iagellonica, Kraków 2000.

Dorobisz Janusz, Filipczak-Kocur Anna, Senat za Zygmunta III i Władysława IV, w: Senat w Polsce — dzieje i teraźniejszość. Sesja naukowa, Kraków 25 i 26 maja 1993, red. Krystyn Matwijowski, Jerzy Pietrzak, Kancelaria Senatu RP, Warszawa 1993.

Dzięgielewski Jan, Izba poselska w systemie władzy w Rzeczypospolitej w czasach Władysława IV, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1992.

Kłaczewski Witold, Jerzy Ossoliński. Wielki kanclerz Rzeczypospolitej, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza, Lublin 2011

Kołodziej Robert, Pierwszy sejm z 1637 roku, Adam Marszałek, Toruń 2004.

Korytko Andrzej, „Na których opiera się Rzeczpospolita”. Senatorowie koronni za Władysława IV Wazy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015.

Korytko Andrzej, Kilka uwag o radach senatu za Władysława IV Wazy, „Echa Przeszłości” 13, 2012, s. 97–105.

Lileyko Jerzy, Życie codzienne w Warszawie za Wazów, PIW, Warszawa 1984.

Listy Krzysztofa Opalińskiego do brata Łukasza 1641–1653, red. Roman Pollak, tekst przyg. Marian Pełczyński, komentarz oprac. Marian Pełczyński, Alojzy Sajkowski, Ossolineum, Wrocław 1957.

Lulewicz Henryk, Rudomina Dusiacki Krzysztof, PSB, t. 32, Wrocław 1991.

Nowakowski Andrzej, Senatorowie rezydenci w Polsce w latach 1573–1775, SH 34, 1991, 1 (132), s. 21–37.

Ochman-Staniszewska Stefania, Dynastia Wazów w Polsce, PWN, Warszawa 2006.

Opaliński Edward, Elita władzy w województwach poznańskim i kaliskim za Zygmunta III, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1981.

Oświęcim Stanisław, Diariusz 1643–1651, wyd. Wiktor Czermak, Kraków 1907 (SRP, t. 19).

Radziwiłł Albrecht Stanisław, Pamiętnik o dziejach w Polsce, t. 2, oprac. Adam Przyboś, Roman Żelewski, PIW, Warszawa 1980.

Seredyka Jan, Senatorowie wielkopolscy na sejmach panowania Zygmunta III i Władysława IV Wazów, w: Kultura polityczna w Polsce, t. 5: Elity dawne i nowe, red. Marceli Kosman, UAM, Poznań 2005.

Wisner Henryk, Władysław IV Waza, Ossolineum, Wrocław 2009. Wisner Henryk, Zygmunt III Waza, Ossolineum, Wrocław 2006.

Władysława IV króla polskiego listy i inne pisma urzędowe…, wyd. Ambroży Grabowski, drukiem Stanisława Cieszkowskiego, Kraków 1845.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism